Masz pytania.

My mamy odpowiedzi.

Często zadawane pytania

 

Ogólne

Career Direct nie jest platformą ogłoszeniową z ofertami pracy; my pomagamy ci odkryć zawód którym jesteś zainteresowany, który pasuje do twej osobowości i wykorzysta twoje talenty. Kompas Kariery patrzy głębiej niż portale ofertowe i odpowiada na pytanie w jakim zawodzie masz największe szanse sukcesu.

Ludzie w różnym wieku i sytuacji skorzystają z Kompasu, ci planujący karierę, po raz pierwszy szukający pracy, powracający do pracy, czy osoby chcące optymalnie wykorzystać dane im przez Boga talenty i zdolności w ich aktualnej sytuacji.

Larry Burket, współzałożyciel Crown Financial Ministries, udzielając przez lata porad finansowych, często spotykał przypadki niedopasowania zawodowego, niewykorzystywania talentów i zdolności w swojej pracy. Bardzo go smuciło to, że tak wielu ludzi nie jest świadomych swych silnych stron, przez co nie osiągają pełni swego potencjału. W końcu zaowocowało to wizją, dzięki której powstał Career Direct.

Poszczególne części raportu Career Direct dostarczają podobnej jakości informacji jak najlepsze narzędzia do pomiaru osobowości, narzędzia do pomiaru zainteresowań czy określenia umiejętności.   Career Direct precyzyjnie dokonuje pomiaru osobowości, zainteresowań, umiejętności, życiowych wartości, poziomu stresu i radzenia sobie w sferze zarządzania finansami. Informację prezentuje w jednym czytelnym raporcie wynikowym. Z tego powodu jest to jedno z najbardziej wszechstronnych narzędzi psychometrycznych.

Celem uzyskania największych korzyści z testu warto skorzystać z usług wykwalifikowanego  trenera Career Direct który został przeszkolony w metodach analizowania wyników testu.

On pomoże Ci zobaczyć jak poszczególne składniki łączą się w jedną całość i uwzględnić te dane celem wypracowania dobrych rekomendacji.
Obiektywne spojrzenie, wiedza, i doświadczenie trenera może pomóc ci dokonać istotnego przełomu w znalezieniu właściwego rozwiązania jak też zminimalizuje stres towarzyszący podejmowaniu decyzji czy to edukacyjnych czy zawodowych.

Zarządzanie talentami związanymi z pracą jest bezpośrednio związane z zarządzaniem finansami uzyskiwanymi z pracy. Dobre zarządzanie rozpoczyna się od rozumienia swoich silnych i słabych stron.

Larry Burkett zainicjował program Ścieżek Kariery (Career Pathways) jako element działalności Christian Financial Concepts w roku 1990. Program na początku wykorzystywał kilka funkcjonujących na rynku testów. Po okresie intensywnych badań i rozwoju pierwsza wersja programu Career Direct ukazała się w roku 1995 jako test wypełniany na papierowym formularzu, podsumowywany komputerowo i dający wydruk wynikowy. W 1999 roku ukazała się wersja 1.8 na nośniku CD-ROM przeznaczona do użytku na komputerach osobistych. W roku 2003 ukazała się wersja 2.1 poprawiona i uzupełniona o dokumenty w formie elektronicznej oraz o płyty CD audio. W roku 2006 opracowano internetowy Kompletny System Pokierowania Zawodowego Career Direct ® który posiada kilka udoskonaleń.

Szacuje się że z testów skorzystało ponad 200,000 osób. Byli to zarówno uczniowie jak i osoby pracujące.

W zakładce Zasoby znajdziesz w języku angielskim wiele pomocy takich jak książki, artykuły, linki do stron www itp.

Badania i Rozwój

Czynniki z sekcji Osobowość w teście Career Direct zostały potwierdzone i znacząco skorelowane z podobnymi czynnikami w teście osobowości Hogana i teście Costa and McCrae NEO-PI.

Badania rzetelności projektowej testu są znacznie powyżej akceptowalnych poziomów i są ukazane w testach wewnętrznej spójności test-retest. Wyniki poniżej.

 1. Wskaźnik wewnętrznej spójności Cronbach Alpha zawiera się w przedziale od .86 do .94 dla głównych czynników osobowości i w przedziale od .76 to .92 dla szczegółowych czynników osobowości (n = 4463)
 2. Wiarygodność powtórzeniowa średnia korelacja i zakresy:
  Odstęp Czasowy Ogólne Czynniki Osobowość Elementy Składowe
  1 week (n = 100) .91, .86 to .95
  3-6 weeks (n = 166) .87, .85 to .90 .83, .65 to .90
  6 months (n = 75) .84, .81 to .86 .78, .60 to .87
  1 year (n = 50) .82, .80 to .86 .61, .58 to .87

W roku 1990, Larry Burkett powołał zespół badawczy i przydzielił mu zadanie zbudowania narzędzia profilowania zawodowego, które będzie zbudowane zarówno na solidnych zasadach biblijnych jak i psychometrycznych. To co na początku było testem wykonywanym na papierze wykorzystującym koncepcje używane w innych znanych testach zostało przekształcone w roku 1999 w wersję na CD-ROM zbudowaną od podstaw w oparciu o własne koncepcje. W roku 2006 testy Career Direct ® powstały w wersji Online.

Pytania Testu

Test Career Direct jest serią czterech kwestionariuszy. Odpowiedzi są komputerowo przetwarzane. Test udziela informacji o możliwych ścieżkach kariery i dostarcza informacji pomagających w podjęciu dobrych decyzji o wyborze zawodu.
By dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę  .

Wyniki pomiaru osobowości są stabilne wraz z upływem czasu, ale zainteresowania, umiejętności czy zestaw wartości mogą się zmieniać pod wpływem doświadczeń, szkoleń i edukacji. Przy podejmowaniu ważnych życiowych decyzji rozsądne jest uwzględnienie najbardziej aktualnych informacji. Można to porównać do zdjęcia rentgenowskiego. Każe prześwietlenie jakie wykonujesz daje obraz twego szkieletu, ale każde może dostarczyć nieco innej informacji w zależności od tego kiedy było wykonywane. Jedno może pokazywać kość zrośniętą a inne zrobione zaraz po wypadku kość złamaną. Wykonanie testów w kluczowych momentach twego życia pomoże ci podjąć mądre decyzje zawodowe.

Test zajmuje uczestnikowi około jednej godziny czasu. Dodatkowy czas jest potrzebny w przypadku korzystania z Pomocy Aplikacyjnych, Zasobów Career Direct znajdujących się w Kompletnym  Systemie Pokierowania. Między innymi: Lista Zawodów, Plan Działania (skorelowany z O*NET, bazą danych Amerykańskiego Departamentu Pracy), Kwestionariusze, oraz Wskazówki audio. Ponieważ odpowiedzi są zapisywane można testy wykonywać etapami.

Ponieważ Kompas Kariery (Career Direct) daje ci informację o twoim potencjale zawodowym po to byś mógł podejmować mądre decyzje to warto go robić w tych momentach gdy na horyzoncie pojawia się jakaś poważna zmiana.

Niepełnosprawność

Career Direct nie był testowany wśród osób niepełnosprawnych i nie podaje wskazań związanych z określonymi formami niepełnosprawności. W takich przypadkach właściwą opcją jest skorzystanie z pomocy doradcy zawodowego specjalizującego się w danym obszarze niepełnosprawności.

Depresja może wpłynąć maskująco na wyniki w każdym rodzaju testu. W przypadku depresji należy szukać specjalistycznego poradnictwa psychologicznego przed podjęciem ważnych życiowych decyzji. Po wyjściu z depresji warto skorzystać z testu.

Biznes i Szkolenie Trenerów Rozwoju Osobistego

Career Direct oferuje specjalistyczne szkolenie dla ludzi, którzy mają pragnienie stania się trenerami. Każdy kandydat musi przejść przez szczegółową procedurę aplikacyjną, jego kandydatura zostanie oceniona i dopiero wtedy może zostać zaproszony na szkolenie. By uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj

W Career Direct, trenerzy mogą stać się Opiekunami Grup i potencjalnie Master Trenerami. Opiekun  Grupy pełni rolę coacha dla nowych trenerów, a Master Trener przeprowadza szkolenia dla nowych trenerów. Każda rola ma konkretną listę zadań, wymogów do spełnienia i przepisów wykonawczych. Kliknij tutaj  by uzyskać informację o wymogach na trenera .

Materiały Promocyjne

Możesz skontaktować się albo z jednym z lokalnych trenerów lub przez poniższy link z centralą w USA .