Дослідження і розвиток 

I. Технічна інформація про Career Direct ® Розділ "Особистість" 

Розділ "Особистість" у звіті Career Direct ® Звіт - це опис особистості, що підходить для професійного консультування, що складається з шести загальних шкал з декількома підшкалами. Додаткові шкали охоплюють життєвий стрес, заборгованість та управління фінансами.

Розробка розділу "Особистість" почалась зі створення списку всіх відомих параметрів особистості і подальшого опитування людей по цих пунктах в декілька етапів та з різними групами осіб. За результатами опитування ми провели факторний аналіз, який чітко вказував на 6 основних особистісних параметрів. Ці 6 факторів охоплюють Домінування, Екстраверсію, Співчутливість, Організованість, Авантюризм і Новаторство. Назви основних характеристик спираються на головний зміст дрібних підпунктів кожного великого фактора. Пізніше, ми вибрали терміни (іменники або прикметники) для опису протилежних сторін вимірювання. Кожна шкала це континуум від однієї характерної поведінки до іншої. Наприклад, "Поступливий - середина - Домінант"; або "Інтроверт - середина - Екстраверт". Власні індивідуальні показники відмічаються на цих відрізках, на основі набраних балів під час тесту. Вони показують відношення до норми, чи стандартного розподілу цієї характеристики серед усіх, хто проходив опитування. 

 1. Під час розробки цих розділів ми використали як раціональний підхід, так і основний компонентний аналітичний підхід.
 2. Консультанти - психологи почали свою роботу з визначення основних категорій інтересів, вмінь і цінностей.
 3. Як тільки ми визначили основні категорії, розподілили їх по різних видах запитань, для того, щоб розумно визначити кожну з них.
 4. Серед усіх варіантів ми вибрали таку форму: одне слово, іменник або прикметник, що визначає певну особистісну якість; клієнти віддали перевагу одному слову, а не реченням чи словосполученням, тим часом дослідники відмітили, що таким чином легше і зрозуміліше вдається розкрити суть зібраних даних.
 5. Параметри особистісних якостей були розроблені на основі відповідей вибірки людей, що проходили тестування, на основі багаторазового статистичного аналізу. Ця методика означає проведення (Principal Component Analysis), що означає перетворення великих масштабів даних у короткі і зрозумілі фрази без втрати основної ідеї, також проведення тестів різного типу, для отримання максимально точного результату. Таким чином ми групуємо ці слова-характеристики у більші категорії
 6. Ми також провели аналіз вагомості питань і параметрів оцінки, на основі якого вибрали найкращі слова для визначення особистісних характеристик. Слова, які не мали високої кореляції з факторами чи були дублюючими або надлишковими, були виключені.
 7. В результаті цього процесу були також розроблені субфактори для кожного фактора, що дозволило отримати загалом шістнадцять субфакторів у рамках шести особистісних факторів.
 1. Для перевірки і удосконалення розділу "Особистість" було використано 6 різних вибірок дорослих і молодих людей (N=4,105).
 2. Кінцева вибірка дорослих (N = 1,048) була вибрана на основі задоволення собою, своїми досягненнями і відносного успіху в професійній сфері у цих людей, протягом мінімум 3-ох років.
 3. Фінальна вибірка молодих людей (N = 572) скомпонована з молоді до 23 років, переважно студентів першого курсу з 26 різних ВНЗ, з різних районів США.
 1. Особистість/ Життєві показники, що складаються з 116 прикметників, які треба охарактеризувати по шкалі від "Зовсім не схоже на мене" до "Дуже схоже на мене."
 2. Шкала "Гроші/фінанси" складається з 14 тверджень, які потрібно оцінити відносно себе.
 1. Початкові результати кожного з факторів (6 особистісних, один по шкалі життєвого стресу і два з фінансових питань), а також субфакторів (шістнадцять, по два-три на кожен фактор) разом утворюють загальну суму відповідей, відмічених опитуваними по кожному пункту того чи іншого фактора (якщо фактор, якому відповідає п'ять слів-пунктів в опитуванні набере за кожне по 5 балів - "дуже схоже на мене" - то в результаті початковий результат буде 25, а якщо всі бали будуть рівні 1 - "зовсім не схоже на мене" - початковий результат буде 5 балів).
 2. Стандартизовані "Т"-бали виводяться з початкових балів стандартної вибірки дорослих та молоді (див. кінцеві вибірки, описані вище під заголовком "Вибірки опитаних"). Формула переведення стандартних "Т"-балів: "Т"-бал = ((x-m) / s)(S), де x -початкові бали, m -середнє значення вибірки, s - середнє квадратичне відхилення вибірки, S - стандартне відхилення від "Т"-балів, що дорівнює 10, а М - стандартне середнє значення "Т"-балів, що дорівнює 50.
 3. Стандартизовані бали гарантують, що всі бали знаходяться на одній шкалі відліку і, відповідно, їх можна з легкістю порівняти і протиставити одне одному. Стандартизовані "Т"-бали вміщують всі виміри на одну шкалу, де середнє значення або середня точка дорівнює 5, а майже всі результати розташовуються на проміжку від 20 до 80.
 4. В такій програмі підрахунку балів для кожного фактора і субфактора існує таблиця для переведення "Т"-балів для дорослих і молоді, яка перераховує початкові бали в стандартизовані "Т"-бали.
 1. При використанні шкали Т-балів, низькі значення, менші за 20, були округлені до 20, а високі значення, понад 80, округлені до 80; В результаті чого, значення 20 стало найменшим можливим балом, а найбільшим балом стало 80. При чому, позначка 50 стала середнім значенням, зі стандартним відхиленням у 10 балів. Одне стандартне відхилення вгору дорівнює 60 балів, а одне стандартне відхилення вниз - 40 балів.
 2. Звіт встановлює критичні позначки для низьких і високих балів на відмітках 45 і 55 відповідно (* стандартне відхилення)
 3. Низькі бали - 44 і менше, середні значення від 45 до 55, а високі - 56 і більше.
 4. При такому розподілі одна третина балів розміщується у категорії "низькі", третина в категорії "середні", і остання третина - в категорії "високі".
 5. In a scaling update, we moved away from the words "low and high" and updated our scoring to reflect double "highs" to the right AND the left by denoting a +30 (left) to 0 (mid) to +30 (right), remaining congruent with the t-scale scoring range. This more accurately reflects the meaning of the scales in both directions.
 1. Особистість Звіт починається з основних характеристик особистості, що спираються на шість факторів (Домінування, Екстраверсія, Співчуття, Організованість, Авантюризм і Новаторство). На початку звіту розташовується той фактор, за яким опитуваний набрав крайню кількість балів - найбільше чи найменше - у порівнянні з іншими характеристиками особистості, тобто цей показник найбільш віддалений від позначки 50. Ця характеристика буде найбільш вагомою у поведінці опитаного, саме тому має отримати особливу увагу при виборі професії. При чому, це можу бути як дуже високий, так і дуже низький показник: наприклад, за одно шкалою опитаний може набрати 22 бали, що буде на 28 нижче, ніж середній показник (50).
 2. Сильні і слабкі сторони Наступний розділ - "Типові сильні сторони". Вони є похідними від 16 субфакторів, на які розділяються 6 основних характеристик особистості. Далі розташований розділ "Типові слабкі сторони" за тим же принципом, орієнтуючись на 16 субфакторів. Кожна сильна сторона і відповідна їй слабка сторона безпосередньо пов'язані з конкретним субфактором, але тільки тоді, коли він набрав низьку або високу кількість балів (див. вільний графік, "Детальний огляд особистісних характеристик" у звіті). Для середньої кількості балів не передбачено стверджень про сильні і слабкі сторони. Тому, якщо субфактори особистісних характеристик клієнта збалансовані в середній категорії, то у нього у звіті опиниться набагато менше пунктів, які стосуються сильних і слабких сторін.
 3. Застосування у професійній діяльності  Підрозділ "Застосування у професійній діяльності" зроблений на основі шести основних характеристик особистості і не є похідним від субфаткорів. Низькі, середні та високі бали за кожною шкалою визначають набір відповідних описів професійного середовища.
 4. Життєво важливі аспекти У Підрозділі "Життєво важливі аспекти" є шкала стресу, яка розроблена спеціально для того, щоб допомогти людині збагнути, що стрес найчастіше супроводжує перехідні періоди в роботі. Низькі, середні або високі бали по даній шкалі визначають величину стресу. Підпункти "Заборгованість" і "Управління фінансами" складаються з пояснень, які є у звіті, в залежності від низьких, середніх чи високих балів, набраних по цих двох шкалах.
 5. Висновки - заключна частина Особистість - це фінальна характеристика, що розташована в кінці звіту, в розділі "Сумарні Графіки". Тут перераховано показники по шістьох основним характеристикам особистості, які вказують на низькі, середні і високі бали по відповідних шкалах, і надається короткий фінальний опис по кожному параметру особистості. Розташовані трохи вище графіки показують результати вимірів і кількість набраних балів. Ціль такого підсумку є можливість швидко освіжити в пам'яті результати розділу "Особистість". На сторінці сумарних графіків по цьому розділу також містяться дані шкал по субфакторах і важливих життєвих аспектах.
 6. Підсумкова характеристика особистості Підсумкова характеристика особистості - це підсумок усієї інформації, отриманої з розділу "Особистість". Він складається з факторів, підфакторів і важливих життєвих аспектів.

Конструктивна валідність: Щоб забезпечити підтвердження валідності, даний інструмент порівняли з "Особистісним опитуванням" Хогана (1986) і п'ятифакторним особистісним опитуванням МакКрає-Коста, відомим як NEO-PI (1985).

 1. Екстраверсія значною мірою співвідноситься із вимірюванням екстраверсії в NEO-PI: r= .82, p < .0001) і методами Хогана вимірювати товаристкість: r= .52, p >< .0001) і амбіції r= .52, p >< .0001).>
 2. Добросовісність значною мірою співвідноситься з методом виміру Добросовісності в NEO_PI r= .78, p < .0001) і певною мірою з вимірюванням розсудливості за методом Хогана r= .44, p >< 0001).>
 3. Співчуття суттєво пов'язане з вимірюванням приємності в NEO-Pi r= .57, p < .0001) та з вимірюванням привабливості за Хоганом r= .61, p >< .0001).>
 4. Авантюризм помірно пов'язаний з екстраверсією в NEO-PI r= .51, p < .0001) і зі шкалою амбіцій за Хоганом (N = .55, p >< .0001).>
 5. Домінування помірно співвідноситься з екстраверсією в NEO-PI r= .33, p < .0001) і сумлінністю r= .36, p >< .0001). Крім того, шкала помірно корелює з амбіційністю в опитуванні Хогана r= .54, p >< .0001).>
 6. Інновації помірно співвідносилися з щирістю в NEO-PI r= .47, p < .0001) і зі шкалою інтелекту Гогана r= .55, p >< .0001).>
 7. Кореляції факторів екстраверсії, сумлінності, авантюризму, домінантності та інноваційності в розділі "Особистість" зі шкалами "Оцінки мотивації схвалення" Марлоу-Кроуне були незначними з діапазоном від r = 0,05 до r = .19. Показники співчуття r=.32, p
 8. Стрес сильно пов'язаний із мірою невротизму NEO-PI r = .81, p < .0001) та шкалою адаптації Хогана (r = .74, p < .0001).

Емпіричне обґрунтування  Наступні підтвердження дієвості були отримані через зворотній зв'язок з клієнтами стосовно пред'явлених ними оціночних даних, вміщених у результатах тестування

 1. Точність оцінки особистісних характеристик, спираючись на відгуки клієнтів, коливається від 92% до 96%, точність сильних сторін близько 97%, точність слабких сторін - 83%, а загальна корисність тесту - 96%. Відносно низька точність у визначенні слабких сторін пояснюється тим, що учасники переглядали і вносили зміни у звіт, щоб зробити дані максимально точними.
 2. Точність оцінки особистісних характеристик за оцінками близьких людей, родичів та друзів знаходиться в межах від 87% до 93%, точність сильних сторін - 94%, і точність слабких сторін - 71%. Знову ж таки, під час перегляду звіту були зроблені певні зміни, для того, щоб запобігти суперечливості результатів.
 1. Внутрішня узгодженість по методу Альфи Кронбахи, знаходиться в межах від 0.86 до 0.94 для шкал основних характеристик особистості, і від 0.76 до 0.92 - для шкал особистих субфакторів (n = 4463).
 2. Стійкість до незмінності результатів тесту при повторному тестування подана нижче, де перше число - середній показник кореляції, а за ним - межі коливань.
  Часові обмеження Основні фактори особистості Показники - Субфактори.
  1 тиждень (n = 100) .91, .86 до .95
  3-61 тижнів (n = 166) .87, .85 до .90 .83, .65 до .90
  6 місяців (n = 75) .84, .81 до .86 .78, .60 до .87
  1 рік (n = 50) .82, .80 до .86 .61, .58 до .87

II. Технічна інформація про такі розділи Career Direct: ® Інтереси, Навички і Цінності

Розділи "Інтереси", "Навички" і "Цінності" у звіті по результатам тестування вимірюють Інтереси (Види діяльності, Професії, Навчальні дисципліни); Навички/ Здібності, Життєві цінності і Цінності пов'язані з професійною діяльністю.

 1. Вибірка (N = 3,859), що складається з різноманітних представників, була використана для перевірки і покращення розділів "Інтереси", "Навички" і "Цінності" в їхньому початковому вигляді.
 2. Вибірка (N = 1,048), що складалася з дорослих представників, відповіла на питання опитування з розділів "Інтереси", "Навички", "Цінності" і "Особистість", а також пройшла опитування інтересів Стронга, для визначення конструктивності факторів інтересів Стронга. Ця вибірка була зроблена на основі критеріїв задоволеності своєю роботою і відносного успіху в професійній сфері, за умови, що опитаний пропрацював на одній роботі не менше трьох останніх років.
 3. Вибірка молоді (N = 572) складалася з групи молодих людей не старших 23 років, які були переважно студентами перших курсів з 26 різних ВНЗ, з різних регіонів США.
 4. У 1997 році розділи "Інтереси", "Навички" і "Цінності" були ще більше удосконалені на основі вибірок клієнтів, що складалися з 3841 дорослих і 2540 молодих людей. Тут знову був використаний аналіз валідності питань і параметрів для видалення однотипних пунктів і тих, що повторюються за одним фактором. В доповнення, ці великі вибірки дозволили дослідити відмінності у опитаних різної статі і різних вікових груп у факторній структурі розділів "Інтереси", "Навички" і "Цінності". Для того, щоб мати ідентичні фактори для всіх груп, ті пункти, що виявилися нестабільними для різних вікових груп і статей були видалені. Натомість, були створені нові пункти, на основі раціонального підходу, з перспективою подальшого збору даних і повторного аналізу факторної структури. Переглянуте опитування було заново надруковано, а також була написана нова комп'ютерна програма під назвою "ISVI4", що є абревіатурою від "Опитування за інтересами, навичками і цінностями - версія 4". Ця програма містила в собі 1) Оновлення звіту і розширену версію відгуку по звіту. 2) Формат для Windows 95 і оновлену базу  з  MSAccess2.0 до MSAccess97. 3) Збір нових даних.
 5. У 1998 році була набрана ще одна вибірка з 8,870 клієнтів «Career Direct» методом випадкового вибору з бази даних програми ISVI4 (переглянута і виправлена ​​в 1997 р.). Вибірка була розділена на дорослих і молодих людей і врівноважена за статевою ознакою в кожній віковій групі. Пункти в межах кожної категорії були повторно проаналізовані, також було прийнято рішення переглянути і внести зміни в наступні версії програми тестування (ISVI5). Декілька факторів містили нові пункти, додані в 1997 році, таким чином посиливши і удосконаливши структуру цих факторів.
 6. У 1999 році були проведені зміни факторів, що планувалися для п'ятої версії програми «Опитування по інтересам, навичкам і цінностям» (ISVI5), описані вище, в 5-му пункті. CD-версія суттєво змінила формат звіту, вперше поєднавши розділ «Особистість» з розділами "Інтереси", "Навички" і "Цінності" в одному документі.
 1. Підрозділ "Види діяльності" складається з 192 фраз, підрозділ "Навчальні дисципліни" - з 18 сфер, а підрозділ "Професії" - зі 116 назв професій. Всі ці частини опитування очікують від учасника самостійного оцінювання уподобань по шкалі від "Зовсім не подобається" до "Дуже подобається".
 2. Розділ "Навички" складається з 74 фраз, які потрібно оцінити, у відповідності до власного бачення, по шкалі від "Немає Навичок" до "Дуже сильні навички". Підрозділи опитування "Робоче середовище" (12 пунктів), "Очікування від роботи (8 пунктів), і "Життєві цінності" (9 пунктів) необхідно розташувати за пріоритетами у бажаному порядку. 
 1. Вихідні бали по кожному фактору (36 видів діяльності, 22 професії, 18 навчальних дисциплін, 14 навичок і 21 група за спільними інтересами) є сумою кількісних відповідей, відмічених кожним, хто проходить тест по кожному пункту того чи іншого фактора. (Наприклад, якщо фактор якому відповідає 5 слів-пунктів у тесті набере по кожному з них 5 балів - "дуже схоже на мене" - то це буде 25 балів, якщо ж всі відповіді будуть по 1 балу - "Зовсім не схоже на мене" - вихідних балів буде 5.
 2. Середні показники по кожному фактору отримані в результаті поділу вихідних балів на кількість пунктів тесту по даному фактору. Знайдені таким чином середні показники відповідей по кожному пункту потім переводяться у шкалу від 20 до 80, де 1=20, 3=50, а 5=80
 3. Бали на шкалі 20-80 гарантують, що всі фактори були представлені на одній шкалі підрахунку, відповідно їх буде легко порівняти з іншими показниками.
 1. Використовуючи шкалу оцінювання від 20 до 80, де 20 - найнижчий показник, а 80 - найвищий. 50 - вказує на середній бал за даним показником.
 2. Звіт встановлює крайні точки для низьких і високих балів на позначках 45 і 55, відповідно.
 3. Низькі значення знаходяться від 44 і нижче, середні від 45 до 55, а високі - від 56 і вище.
 1. Фактори "Загальних інтересів" пройшли перевірку за критерієм конструктивності у відповідності до шкали Опитування професійних інтересів Стронга. Були проведені прості кореляції між уже існуючими факторами.
 2. Також ми провели аналіз для оцінки конструктивності тесту на основі відповідей клієнтів на запитання, що є у звіті до результатів тесту.
  1. Розділи "Інтереси", "Навички", "Цінності".
   1. Точність наших тестів у розділі "Інтереси" складає 90%.
   2. Точність у розділі "Навички(Вміння)" - 87%.
   3. Корисність розділів: "Цінності" - 91%, "Умови Праці" - 89%, і "Життєві Цінності" - 99%.

  (Примітка: Більшість клієнтів, про яких згадувалося вище, оплатили програму і пройшли тестування за першою версією (616 людей з 676). Після серйозної переробки програми в лютому 1997р. рейтинг опитаних був набагато нище. В результаті отриманих відгуків і останнього аналізу даних, 1.08.1997р. ми випустили ще одну допрацьовану версію.

 3. Дослідження конструктивності::
  1. Прості зв'язки були проведені між професіями програми "Career Direct" і шкалою Опитування професійних інтересів Стронга. Повна таблиця нараховує 240 шкал Стронга і 22 шкали професій "Career Direct". Деяка частина таблиці з кореляціями (r) понад 0.30 (плюс або мінус) між шкалами Стронга-Голланда (RIASEC) і шкалами "Career Direct" приведена нижче (N= 1002, нормативна вибірка з дорослого, зайнятого населення, 1995р):
   Шкали професій Career Direct  Стронг - Реалістичний тип Стронг - Інтелектуальний тип Стронг - Артистичний тип Стронг - Соціальний тип Стронг - Підприємливий тип Стронг - Конвенційний 
   Технічні спеціальності 0.87 0.47        
   Професійний            
   Робота на природі 0.66 0.37        
   Нетехнічні спеціальності 0.48          
   Пригоди/ Ризик 0.64 0.46        
   Індустрія Моди     0.56      
   Сфера Обслуговування           0.45
   Наука   0.51 0.79      
   Сцена/ Шоу-бізнес       0.65 0.38  
   Письменник/ Художник   0.32 0.78 0.53    
   Менеджмент/ Управління       0.44 0.77 0.50
   Правопорядок/ Безпека 0.35          
   Юристи/ Політики   0.35   0.42 0.48  
   Консультування/ Освіта   0.36 0.36 0.75 0.35  
   Догляд за тваринами 0.34 0.35        
   Медицина   0.44   0.36    
   Фінанси   0.42       0.72
   Міжнародні відносини/ Іноземні мови   0.33 0.50 0.44 0.33  
   Водії 0.48          
   Спортсмени 0.31     0.36    

   Примітка 1: p < 0.001>

   Примітка 2: Склад факторів "Професії" дещо змінився через внесення коригувань з 1995 по 1999.

  2. Інформація з нормативної вибірки дорослих працездатного віку (N = 1002), була багаторазово проаналізована, з метою прогнозувати індивідуальні професійні шкали Стронга (105 шкал, чоловіки і жінки), використовуючи бали по групах спільних інтересів з програми "Career Direct" (21 фактор), особистісні характеристики (співчутливість та екстраверсія) і особистісні підфактори (10 показників) з 4 інших основних характеристик особистості. Скорегована статистика коефіцієнта детермінації, що є кількістю дисперсій, нарахованих з повної кількості, рівних 1.00, різнилася від 0.52 (хіропрактик - той, хто займається альтернативною медициною) до 0.83 (програміст) для чоловіків і від 0.54 (бібліотекар) до 0.86 (ветеринар) для жінок. Загалом, 59% з 105 опитаних в чоловічій узагальненій шкалі показали коефіцієнт детермінації 0.7 або більше; 71% из 105 опитаних в жіночій узагальненій шкалі показали 0.7 або більше. Це показує, що комбінація факторів інтересів і особистих ознак із програми Career Direct пояснює значний відсоток дисперсії за шкалами професійних інтересів Стронга.
  3. Докторська дисертація доктора філософії Черчіля Тота на тему "Використання професійної характеристики особистості для дифернціації професій і прогнозування задоволення трудовою діяльністю", 1998р., IBM Global Systems. Д-р Тот використав дані відповідності "людина-робота" в межах групи професій і різних професійних видів діяльності.

   Це дослідження показує те, що певне повторення особистісних якостей, професійних інтересів і здібностей (навичок) має сильний вплив на уподобання стосовно певних конкретних трудових спеціальностей по типології професора Голланда. Описовий дискримінантний аналіз об'єднав чотири сфери - особистість, інтереси, навички і цінності - в один аналіз для виявлення їх спільної значимості по відношенню до різних професій. Результати показали, що професійні інтереси, особисті характеристики і навички значною мірою пов'язані з уподобаннями тої чи іншої спеціальності, і саме тому їх необхідно враховувати в процесі тестування, щоб успішно направити клієнта у виборі професії. До проведення цього експерименту ніякі вивчення у сфері прогнозування вибору професій з багатосинхронними показниками не оцінювались

   Також, для дослідження того, чи впливають особливості різних професій на задоволення своєю роботою, був використаний множинний регресійний аналіз; це було зроблено на основі даних про рівень задоволення своєю професією, зібраних тоді, коли були отримані нормативні дані Career Direct. Результати показали, що цінності відносно праці, хоч і не впливали на різноманіття професій, проте впливали на задоволення від роботи у опитаних.

   Всебічне вивчення даних, отриманих з тестування дорослих працездатного віку, дало нам висновок: аби допомогти людині з найбільшою вірогідністю зробити задовільний вибір у професійній сфері і розвивати стабільний напрямок у роботі, необхідно звертати увагу на всі чотири сфери: професійні інтереси, особистісні особливості, навички/ здібності і цінності відносно праці.

   Матеріали даного дослідження наразі готуються до передачі в публікацію в один з крупних наукових журналів.

Внутрішня узгодженість

 1. Підрозділ "Види діяльності" складається з 36 груп занять; коефіцієнт внутрішньої узгодженості (метод Альфи Кронбаха) знаходиться між 0.78 та 0.93.
 2. Підрозділ "Професії" складається з 22 груп професій, внутрішня узгодженість (метод Альфи Кронбаха) знаходиться між 0,76 та 0,90
 3. Підрозділ "Вміння" складається з 14 груп різних вмінь; внутрішня узгодженість (метод Альфи Кронбаха) знаходиться між 0.70 та 0.90. Підрозділи "Види Діяльності", "Професії" та "Навчальні дисципліни" були об'єднані в 21 групу за спільними інтересами, з коефіцієнтом внутрішньої узгодженості (метод Альфи Кронбаха) між 0.82 та 0.93.

Відповідність результатів при повторному тестування

 1. Один Місяць

  Коефіцієнт середньої кореляції для шкал загальних інтересів між першим і другим тестуванням склав 0.88, з коливання коефіцієнтів від 0.81 (Міжнародний) до 0.93 (Механічний). Ці величини показують те, що фактори загальних інтересів стабільні протягом довгого часу. Коефіцієнт надійності для компонентів об'єднуючих фактори Загальних інтересів (Види діяльності і навчальні дисципліни) приблизно такі ж. Щодо 36 факторів по видах діяльності, коефіцієнти надійності коливаються від 0.83 (Споживацькі послуги) до 0.94 (Фізкультура і спорт), з середнім показником 0.88. Коефіцієнти надійності для 22 груп професій розташовуються в межах від 0.8 (Іноземні Мови) до 0.91 (Пригоди і ризик), з середнім показником 0.88. Для 18 навчальних дисциплін середнім показник склав 0.79, з коливанням від 0.69 до 0.88. Середня кореляція для 14 груп вмінь склала 0.88, з коливанням від 0.84 (Управління) до (Музичні вміння).     

 2. Шість місяців

  Коефіцієнт середньої кореляції для шкал загальних інтересів між першим і другим тестуванням склав 0.87, з коливанням від 0.79 ("Міжнародні відносини" та "Релігія") до 0.93 (Пригоди і ризик). Ці оцінки схожі з результатами першого тестування відповідності результатів і показує, що ці фактори показують дуже високий рівень стабільності протягом тривалого проміжку часу. Середня кореляція по факторах "Види діяльності", "Професії" і "Навчальні дисципліни" для повторного тестування через 6 місяців виявилися подібні до тих, що були визначені під час вивчення результатів з меншим проміжком часу між тестами. Середня кореляція по факторах "Види Діяльності" склала 0.83,  з коливанням від 0.72 до 0.93. Фактори "Професії" показали середню кореляцію 0.85, з коливанням від 0.74 до 0.95. Середня кореляція для 14 груп вмінь склала 0.86, з коливанням від 0.83 (міжкультурні навички до 0.92 (технічні навички). 

 3. Один рік

  Коефіцієнт середньої кореляції для шкал загальних інтересів між першим і другим тестуванням склав 0.86, з коливанням від 0.68 по шкалі "Релігія" до 0.92 за показником "Технології", "Точні науки/Фінанси" і "Правопорядок/ Безпека". Оцінка стійкості тут подібна до результатів перевірки за два коротші проміжки часу повторного тестування, зі зменшенням кореляції всього лиш в одну соту пункта, порівняно з шестимісячним дослідженням. Середня кореляція факторів "Види Діяльності", "Професії", "Навчальні дисципліни" для повторного тестування з інтервалом в один рік була також подібна до результатів тестування за два коротші проміжки часу ре-тесту. Середня кореляція для факторів "Види Діяльності" склала 0.82, з коливанням від 0.74 до 0.96. Середня кореляція по групах від 0.71 (організаторські навички) до 0.87 (технічні навички). Кореляція з інтервалом в рік знову підтвердила високий рівень достовірності теста протягом навіть значного часу. 

Команда дослідників і розробників "Crown Career Resources" 

(Раніше відома як Life Pathways)

Бетті Нобл Старший спеціаліст відділу дослідження і розробки. Магістр природничих наук у сфері промисловості і організаційної психології, бакалавр у сфері математики і психології, а також доктор філософії у сфері прикладної філософії і бізнес-менеджменту. Має 22 роки досвіду у сфері консультування та управління, 12 років досвіду психометричних досліджень і розробки матеріалів тестування з профорієнтації.

Гарнет Стокс Консультант з розробки тестів. Доктор Філософії у сфері промислової і організаційної психології, в минулому - голова факультету психології, декан інституту гуманітарних і природничих наук, науково-дослідного університету, професор прикладної психології, ліцензований спеціаліст у сфері промислової психології, наразі є членом Акредитаціонного комітету Американської психологічної осаціації. Має 26 років практичного досвіду і досліджень в розробці тестів, з питань вибору професії і відбору співробітників.

Дейв Фрейкс Колишній директор "Crown Career Resources". Магістр гуманітарних наук у сфері комунікацій, бакалавр гуманітарних наук у сфері античної філології. Має 21 рік досвіду в державних установах у сфері управління персоналом, менеджменту і навчання. У минулому - консультант з питань вибору професії. Шість років займався створенням мережі консультування з профорієнтації і продукції з вибору професії. Викладач коледжу у сфері комунікацій і технологій. 

Бріджит Бойль Колишній науковий працівник, доктор філософії у сфері промислової та організаційної психології, бакалавр природничих наук у галузі психології, вела роботу у сфері відбору і найму персоналу, психометрії і наукової методології. Аналітик наукових досліджень у системі національного архіву трудової діяльності.

Лі Еліс Колишній директор організації "Шляхи життя" (Life Pathways). Магістр природничих наук у сфері консультування і розвитку людини, бакалавр історичних наук. Має 17 років досвіду як консультант з профорієнтації для студентів ВНЗ і дорослих, також написав 3 книги з планування і професійної діяльності. Має 9 років досвіду психометричних досліджень і розробки матеріалів тестування у сфері профорієнтації.

Джек Гібс Колишній віце-президент організації "Шлях життя". Бакалавр ділового адміністрування у сфері торгової інженерії. Починав з роботи в рекламному бізнесі, а також був віце-президентом і менеджером відділу реклами у всенаціональній рекрутинговій компанії. Колишній член ради декільконаціональних неприбуткових організацій. Має 4 роки досвіду в розробці CD-версії програми з профорієнтації плюс проведення молодіжного опитування.

Черил Тот Колишній консультант з розробки тестів. Доктор філософії у сфері прикладної психології, магістр гуманітарних наук у галузі промисловості і організаційної психології, бакалавр гуманітарних наук у сфері психології. Консультант з питань виробництва в крупній міжнародній корпорації.

ROBIN HENAGER M.B.A., Ph.D.; An award-winning researcher, serving as Assistant Dean, Honors Faculty Fellow, and Associate Professor of Economics and Finance at Whitworth University's School of Business. Past-President of the American Council on Consumer Interests (ACCI).