Проучване и развитие

I. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧАСТТА ЗА ЛИЧНОСТТА НА Career Direct ®

Частта за личността на Career Direct ®резултатите е описание на личността, подходящо за професионално съветване и се състои от шест общи таблици с много подтаблици. Допълнително са разгледани стреса, дълговете и управлението на финансите.

Разработването на частта за личността започва с установяването на елементите от всяко измерение на личността, които могат да съществуват и след това се извършва подробно описание на тези елементи чрез различни повторения и мащабни обобщения. Извършеният в резултат анализ на факторите последоватлено показва наличието на шест основни измерения на личността. Шестте фактора са доминантност, екстровертност, съчувствие, съвестност, авантюризъм и новаторство. Имената на измеренията са базирани на насоката на елементите в даденото измерение. След това са избрани прилагателни, които да описват и двата края на измерението. Измеренията представляват линия на поведение. Например отстъпчив – средно положение – доминиращ или интроверт – средно положение – екстроверт. Индивидуалните резултати са показани като точки в тази линия, базирани на резултатите, сравнени с нормата или стандарта за населението, където е извършено изследването.

 1. За разработване на описанието са използвани както рационален подход, така и факторен анализ на основните компоненти.
 2. Психолози-консултанти започват с описание на всички известни черти, които обуславят личността.
 3. След като измеренията на тези черти са определени, елементите се вписват в различни формати, за да могат измеренията да се преценят рационално.
 4. Форматът с едно прилагателно е избран пред редица други; контролни тестове показват предпочитания към една дума, а според изследователите производните факторите са по-лесни за разчитане.
 5. Факторите на личностните черти са изведени от отговорите на тестова група, с помощта на различни статистически анализи, като факторен анализ на главни компоненти с варимакс-ротация. С тези анализи са изведени по групи думите, според основните получени фактори.
 6. Използвани са анализи на ниво елемент и на ниво измерение, за да се подберат най-добрите думи за измерване на измеренията (факторите). Думи, които не са строго свързани с факторите или които се повтарят и не обясняват добре, остават извън резултатите.
 7. Към всеки фактор се разработват и подфактори от този процес, като се извличат общо шестнадесет подфактора в шестте личностни фактора.
 1. Използвани са шест различни извадки от възрастни и млади хора (N=4 105) за определяне и проверка на раздела за личността.
 2. Последната извадка от възрастни хора (N = 1 048) е избрана на базата на удовлетворение и относителен успех в поле, в което съответният участник се е занимавал в продължение поне на три години.
 3. Последната извадка от млади хора (N = 572) е група младежи на възраст 23 години или по-малко, които са предимно първокурсници в колеж, избрани от 26 колежа и университета в цялата страна.
 1. Елементите за личност/ стрес се състоят от 116 прилагателни, които се отнасят по скалата:„"Въобще не се отнася до мен” до "Отнася се напълно до мен”.
 2. Скалата за парите и финансите се състои от 14 твърдения, които се отнасят, както прилагателните.
 1. Първичните резултати за всеки фактор (шест за личността, един за живота и стреса и два за финансите) и подфактор (шестнайсет, два или три за всеки фактор) представляват сумата от цифровите изражения, маркирани за всяка дума от фактора (фактор от пет думи, на всяка от които е отговорено с „5” – „Отнася се напълно до мен” получава първичен резултат от двайсет и пет; ако всички отговори са „1” – „Въобще се отнася до мен”, тогава първичният резултат е пет).
 2. Стандартизираните резултати „Т” се извеждат от първичните резултати от стандартизираната извадка от възрастни и млади хора (вж. по-горе). Формулата за обръщане на стандартизирани резултати „Т” е: T = ((x-m)/ s)(S) + M, където x = първичния резултат, m = средно за извадката, s = стандартно отклонение на извадката, S = стандартно отклонение на t-резултат oт 10 и M = стандартно усреднение на t-резултат от 50.
 3. Стандартизираните резултати осигуряват всички резултати да бъдат разположени в единна рамка и да бъдат сравнявани и противопоствяни. Стандартизираните t-резултати поставят всички резултати на една скала, където средата е 50, а почти всички резултати влизат в границата между 20 и 80.
 4. В програмата за оценяване са предвидени таблици за обръщане на t-резултатите на възрастни и млади хора, за всеки фактор и подфактор, за да се конвертират първичните резултати в стандартизирани t-резултати.
 1. При скалата с t-резултати ниските резултати под 20 се приравняват на 20, а тези над 80 се приравняват на 80, което прави 20 най-ниският, а 80 – най-високият резултат. Петдесет е средата, а стандартното отклонение от 10. Едно стандартно отклонение нагоре означава резултат 60, а едно стандартно отклонение надолу дава резултат 40.
 2. В описанието са поставени горни и долни точки за стандартно отклонение от 45 и 55 (1/2 от стандартното деление).
 3. Ниските резултати са 44 и по-долу, средните са между 45 и 55, а високите са от 56 нагоре.
 4. Според тези категории приблизително една-трета от резултатите влизат в долната рамка, една-трета са в средната и една-трета – във високата.
 5. In a scaling update, we moved away from the words "low and high" and updated our scoring to reflect double "highs" to the right AND the left by denoting a +30 (left) to 0 (mid) to +30 (right), remaining congruent with the t-scale scoring range. This more accurately reflects the meaning of the scales in both directions.
 1. Личностни черти.Докладът започва с личностните черти, основани на шестте фактора (влияние, насоченост на интереса навън, съчувствие, добросъвестност, авантюризъм и новаторство). В началото се представя фактора, в който човекът е изявил най-висок резултат, т. е. има най-голямо отдалечаване от 50. Тогава разглежданото измерение трябва да е това, което най-силно влияе на поведението на личността. То може и да е ниско, ако резултатът е 22 – на 28 точки от средният резултат от 50.
 2. Силни и слаби страни.Следващият раздел са характерните силни страни. Те се виждат в шестнайсетте подфактора, които се отнасят към шестте фактора на личността. После е разделът с типичните слабости, които също се вземат от тези шестнайсет подфактора. За всеки подфактор, който има висок или нисък резултат, се извежда по едно изречение за силна и кореспондираща слаба черта. Ако отговорите попадат в средния раздел на подфактора, тогава не се правят изводи за силни или слаби страни. Така ако някой клиент има множество балансирани подфактора, той ще има по-малко изведени в доклада силни и слаби черти.
 3. Възможности за кариерно развитиеРазделът за кариерно развитие се извежда от шестте основни фактора, не от подфакторите. Ниските, средните или високите резултати за факторите изявяват подходящи идеи за кариерно развитие.
 4. Критични моменти в живота. Разделът за критичните моменти показва измерението на стреса, което трябва да помогне на човека да осъзнае, че често промяната на местоработата е свързана със стрес. Отделните параграфи се извеждат от съответните ниски, средни или високи нива на стресовия фактор. Разделите за задлъжнялостта и финансовото управление съдържат идеи, базирани на ниските, средните или високите резултати в двата фактора за парите.
 5. Обобщение. Последната част от раздела за личността е обобщението. За всеки от основните шест фактора има отделен абзац, показващ дали резултатът попада в ниския, средния или високия обхват, както и кратко описание на всяко отделно измерение. С помощта на графика се показват измеренията и резултатите. Идеята на обобщението е да предложи бърз преглед на раздела за личността.
 6. Страница за представяне на личността. Страницата за представяне е припомняне в рамките на една страница на цялата информация, събрана в раздела за личността. Тук се съдържат факторите, подфакторите и въпросите за живота.

Валидност на схемата: за осигуряване на валидност на схемата, инструментът е сравнен с тези на Хоган (1986 г.), с Личностното описание и с измерването на „Голямата петица” на Коста и Макрей (1985 г.) или NEO-PI.

 1. Екстровертността ясно се съотнася към измерването на екстровертност на NEO-PI r = .82, p < .0001) и със социалните умения r = .52, p < .0001) и амбиция r = .52, p < .0001) на Хоган.
 2. Съвестността се съотнася високо към стандарта на NEO-PI r= .78, p < .0001) и сравнително добре с разсъдливостта при Хоган r= .44, p < 0001).
 3. Съчувствието се отнася значително към блакосклонността при NEO-PI r= .57, p < .0001) и със скалата на привлекателност на Хоган r= .61, p < .0001).
 4. Авантюризмът сравнително добре се отнася с екстроверсията при NEO-PI r= .51, p < .0001) и със скалата на Хоган за амбицията (N = .55, p < .0001).
 5. Доминирането сравнително добре се отнася с екстроверсията при NEO-PI r= .33, p < .0001) и със съзнателността r= .36, p < .0001). Освен това скалата се отнася добре със скалата на Хоган за амбицията r= .54, p < .0001).
 6. Новаторството сравнително добре се отнася с откритостта при NEO-PI r= .47, p < .0001) и със скалата на разсъдливост при Хоган r= .55, p < .0001).
 7. Корелациите на личностите фактори на екстроверсия, насоченост навън, авантюризъм, влияние и новаторство със скалите на Марлоу-Краун за социална интеграция са пренебрежими в рамките на r = .05 дo r = .19. При съчувствието r= -.32, p < .0001), а при стреса r= .32, p < .0001) и тук са по-високи, но все още приемливи и по-ниски от корелациите между скалите NEO-PI и тези на Хоган за социална приемливост.
 8. Стресът силно се съотнася към скалата за чувствителност на NEO-PI r= .81, p < .0001) и със скалата на Хоган за приспособяемост (r = .74, p < .0001).

Емпирична валидност:Допълнителни доказателства за валидността бяха предоставени от отговорите на клиентите на оценъчните проучвания, включени в докладите за обратна връзка.

 1. Точността на личностните фактори, оценена от самите клиенти е от 92% до 96%, точност на силните страни - 97%, точност на слабите страни - 83%, цялостна полза от доклада - 96%. По-ниският процент точност при слабите страни доведе до промяна в текста, за да не звучат твърденията толкова конфронтиращо.
 2. Точността на личностните фактори, оценена от близки приятели или брачен партньор - от 87% до 93%, точност на силните страни - 94%, точност на слабите страни - 71%. Отново, направени са промени в текста, за да не звучат твърденията конфронтиращо.
 1. Степента на вътрешна консистентност според Кронбах-Алфа варира от .86 дo .94 за скалите на общите фактори на личността и .76 дo .92 за скалите на подфакторите (n = 4463).
 2. Средна корелация и обхват на повторните тестове за достоверност:
  Времева рамка  Общи фактори на личността Подфактори
  1 седмица (n = 100) .91, .86 до .95
  3-6 седмици (n = 166) .87, .85 до .90 .83, .65 до .90
  6 месеца (n = 75) .84, .81 до .86 .78, .60 до .87
  1 година (n = 50) .82, .80 до .86 .61, .58 до .87

II. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛИТЕ ИНТЕРЕСИ, УМЕНИЯ и ЦЕННОСТИ НА Career Direct ®

Разделите Интереси, Умения и Ценности в доклада изявяват интересите (дейности, образование, занимания), умения/ способности, житейски ценности и работна етика.

 1. Извадка (N = 3 859) от различен характер е използвана за осъвременяване и подобряване на разделите Интереси, Умения и Ценности, спрямо първоначалния им вариант.
 2. Извадка (N = 1 048) от възрастни хора извършват разделите Личност, Интереси, Умения и Ценности, заедно с проверка на интересите за сравняване на валидността с факторите на интересите. Тази извадка е избрана на базата на удовлетворение и относителен успех в поле, в което съответният участник се е занимавал в продължение поне на три години.
 3. Извадката от млади хора (N = 572) е на група младежи на възраст 23 години или по-малко, които са предимно първокурсници в колеж, избрани от 26 колежа и университета в цялата страна.
 4. През 1997 г. разделите Интереси, Умения и Ценности допълнително са обновени след проверка с клиентска извадка от 3 841 възрастни и 2 540 младежи. Отново са използвани анализи на ниво елемент и на ниво измерение, за да бъдат премахнати елементи, които са излишни или нееднородни с други елементи в един фактор. В допълнение тези големи извадки позволяват сериозно изследване на различията по пол и възраст в структурата на факторите на разделите Интереси, Умения и Ценности. За да бъдат представени единни фактори за всички групи, премахнати са елементите, които не отговарят едновременно за двата пола и всички възрасти. Разписани и добавени са нови елементи, на базата на рационалния подход, с идеята да се събират допълнително данни и да се прави повторен анализ на съставните елементи на факторите. Отпечатана е новата база и е написана нова компютърна програма (ISVI4), която включва: (1) Обновяване на доклада и включване на разширена обратна връзка. (2) Формат за Windows 95 и обновяване на базата данни от MSAccess2.0 на MSAccess97. (3) Събиране на нови елементи.
 5. През 1998 г. извадка от 8 870 клиенти на Career Direct е избрана на случаен принцип от клиентската база данни ISVI4 (версията от 1997 г.). Извадката е разделена на възрастни и младежи, с равно разпределение по пол във всяка възрастова група. Елементите във всяка категория са разгледани повторно чрез анализ на факторите и техники за анализ на елементите. На базата на тези анализи са взети решения за допълнителни промени в следващата версия на програмата (ISVI5). Някои фактори включват нововъведенията от 1997 г., което подсилва и усъвършенства състава на тези фактори.
 6. През 1999 г. е въведена CD-ROM версията на Career Direct, която включва промените във факторите, решени за петата версия на ISVI частта на теста (ISVI5), описани в т. 5 по-горе. Версията на CD значително променя формата на доклада, като за първи път комбинира заедно разделите за личността, интересите, уменията и ценностите в едно цяло.
 1. Разделът за дейностите съдържа 192 фрази, в раздела за образованието има 18 области, а за дейностите са предвидени 116 работни позиции. Тези части подлежат на самооценка по скалата „Никак не ми харесва” до „Много ми харесва”.
 2. Разделът за уменията съдържа 74 фрази, които подлежат на самооценка по скалата „Нямам такива умения” до „Много силно умения”. Разделите за работната среда (12 елемента), очакванията за работата (8 елемента) и житейските ценности (9 елемента) са подредени по важност и приоритет.
 1. Първичните резултати за всеки фактор (36 дейности, 22 занимания, 18 теми, 14 умения и 21 групи за общи интереси) представляват сумата от цифровите изражения, маркирани за всяка дума от фактора (фактор от пет думи, на всяка от които е отговорено с „5” – „Отнася се напълно до мен” получава първичен резултат от двайсет и пет; ако всички отговори са „1” – „Въобще се отнася до мен”, тогава първичният резултат е пет).
 2. Средните резултати за всеки фактор се получават като се раздели първичният резулта на броя на елементите във фактора. Това дава среден брой отговори за елемент, които после се превръщат в скала 20-80, където 1 = 20, 3 = 50 и 5 = 80. Резултати, поставени в скалата 20-80 осигуряват възможността всички резултати са бъдат представяни с една и съща референтна скала и да бъдат адекватно сравнявани и противопоставяни.
 3. Резултати, поставени в скалата 20-80 осигуряват възможността всички резултати са бъдат представяни с една и съща референтна скала и да бъдат адекватно сравнявани и противопоставяни.
 1. При използване на скалата за оценяване от 20 до 80, 20 е най-ниският възможен резултат, а 80 е най-високият. Петдесет показва среден резултат на елемент от 3 за даден фактор.
 2. В описанието са поставени горни и долни точки за стандартно отклонение от 45 и 55.
 3. Ниските резултати са 44 и по-долу, средните са между 45 и 55, а високите са от 56 нагоре.
 1. Факторите за общи интереси са тествани, за да се провери валидността чрез скали за професионална ориентация. Прости корелации между съответни фактори са всички положително свързани на важно ниво. 
 2. Проведени са анализи, за да се определи конструктивната валидност, основана на отговорите на клиенти при анкети, включени в обратната връзка.
  1. Част интереси, умения, ценности
   1. Точност на резултатите за интересите 90%.
   2. Точност на резултатите за уменията 87%.
   3. полезност на раздела за ценности: работна среда: 91%, удовлетворение от работата: 89% и житейски ценности: 99%. 

  (Бележка: голяма част от тези клиенти поръчват оценката и са получили първата версия (616 of 676). През месец февруари 1997 г. излиза нова, подобрена версия, която води до далеч по-малка степен в отговорите. След още една обратна връзка и анализ на резултатите е издадена още една версия на 1 август 1997 г.

 3. Изследвания за валидност на теста::
  1. Направени са прости корелации между професионалните фактори на Сareer Direct и скалите за професионално ориентиране на Стронг. Пълната таблица се състои от 240 скали на Стронг и 22 скали на Сareer Direct. По-долу предлагаме извадка от таблицата с корелации (r) над .30 (плюс или минус) между скалите на Стронг Холанд (RIASEC) и тези на Career Direct (N = 1002, нормативна извадка от работещи възрастни хора, 1995 г.):
   Career Direct професионални резултати Силно реалистичен Силно изследващ Силно артистичен Силно социален Силно предприемчив Силно конвенционален
   Техническа специалност 0.87 0.47        
   Професионална работа            
   Работа на открито 0.66 0.37        
   Нетехническа работа 0.48          
   Приключения 0.64 0.46        
   Мода     0.56      
   Услуги           0.45
   Наука   0.51 0.79      
   Изпълнители       0.65 0.38  
   Писатели/ артисти   0.32 0.78 0.53    
   Мениджмънт       0.44 0.77 0.50
   Сигурност 0.35          
   Право/ политика   0.35   0.42 0.48  
   Съветване/ образование   0.36 0.36 0.75 0.35  
   Животни 0.34 0.35        
   Медицина   0.44   0.36    
   Финанси   0.42       0.72
   Външна служба/ езици   0.33 0.50 0.44 0.33  
   Шофьори 0.48          
   Спортисти 0.31     0.36    

   Бележка 1: p < 0.001

   Бележка 2: Съставът и имената на професионалните фактори са леко променени, тъй като между 1995 и 1999 г. са настъпили промени в тяхното естество.

  2. б. Данните от нормативната извадка от работещи възрастни (N = 1 002), извършена през 1995 г., са използвани за множество регресни анализи за предвиждане на индивидуалните занимания по Стронг (105 занимания, мъже и жени), като се използват оценките от общите интереси според Сareer Direct (21), личностните фактори (съчувствие и екстровертност) и личностните подфактори (10) от останалите четири фактора. Приспособената R-статистика, която представя стойността на вариацията от общ резултат 1,00, варира от 0,52 (масажист) до 0,83 (компютърен програмист) при мъжете и от 0,54 (библиотекарка) до 0,86 (ветеринарка) при жените. 59% от резултатите на скалите на всички 105 мъже дават резултат от 0,70 или по-висок, докато 71% от всички 105 жени дават такъв резултат от 0,70 или по-висок. Това показва, че с комбинация от интереси и личностни фактори на Сareer Direct можем да обясним голяма част от вариациите при професионалната скала на Стронг.
  3. Докторска дисертация на тема:„"Използване на кариерен профил за различаване между различните професии и предвиждане на удовлетвореността от работата”, 1998 г. от Шерил Тот, ph.D., IBM Global Systems. Доктор Тот използва данните от Career Direct нормативната извадка за работещи възрастни, за да изследва напасването на човек с работата в професионални групи и различни професионални дейности.

   Изследването показва, че моделите на личностни следи, професионални интереси и умения (способности) влияят на предпочитанията към отделни професии в професионалната типология на Холанд. Описателният разграничителен анализ комбинира четирите области на личност, интереси, умения и работни ценности в един анализ, който преценява как четирите аспекта заедно могат да покажат предпочитанията на даден човек към определена професия. От резултатите става ясно, че професионалните интереси, личностните характеристики и умения са значително свързани с предпочитанията и трябва да бъдат включени в процеса на оценяване, за да подпомогнат избора на професия. Преди това изследване никой не е извършвал изследване по въпроса как тези фактори могат да работят едновременно, за да се направи добър професионален избор.

   Множественият регресен анализ е използван, за да се прецени дали тези отделни променливи, които отличават предпочитанията към професиите, могат да допринесат за удовлетворението от работата, на базата на данни за удовлетвореност, събрани заедно с нормативните данни на Career Direct. Резултатите показват, че работните ценности, макар и да не допринасят за избора на професия, значително допринасят за удовлетвореността от настоящата работа.

   Това мащабно проучване на данни от работещи възрастни заключава, че за да може да се помогне на хората да увеличат шансовете си за изграждане на една удовлетворяваща кариера и да намерят своето място, те трябва да включатвсички четири области на професионални интереси, личностна характеристика, умения/ способности и работни ценности. 

   Изследването е подготвено за печат в реномирано цитирано издание.

Вътрешна последователност

 1. Дейностите съставляват 36 пакета от дейности с вътрешна консистентност (по Кронбах Алфа) в рамките между .78 и .93.
 2. Професиите съставляват 22 пакета от професии с вътрешна консистентност (по Кронбах Алфа) в рамките между .76 и .90.
 3. Уменията съставляват 14 пакета от умения с вътрешна консистентност (по Кронбах Алфа) в рамките между .70 и .90. Факторите на дейностите, заниманията и темите са комбинирани в 21 общи пакета с вътрешна консистентност (по Кронбах Алфа) в рамките между .82 и .93.

Тест – повторен тест

 1. Един месец

  Средният коефициент на корелация на общите интереси между първото и втрото прилагане е .88, с коефициенти, вариращи между .81 за международни дейности и .93 за механични дейности. Тези стойности показват, че факторите на общите интереси остават стабилни с времето. Подобни са и коефициентите на достоверност на компонентите, съставляващи факторите на основните интереси )дейности, занимания и теми). При 36-те фактора на дейностите коефициентите на достоверност варират от .83 (услуги) на .94 (спорт), като средно е .88. Коефициентите на достоверност на 22 фактора на занимания варират от .80 за езици до .91 за приключения, като средно е .88. Осемнайсетте елемента на темите имат средно .79 и варират от .69 до .88. Средната корелация за 14-те фактора на уменията е .88, с обхват от .84 за управляващи дейности до .94 за музикални дарби.

 2. Шест месеца

  Средният коефициент на корелация на общите интереси между първото и втрото прилагане е .87, с коефициенти, вариращи между .79 за международни дейности и религиозни дела и .93 за приключения. Тези стойности са подобни на данните от първото изследване с повторен тест и показват, че факторите на общите интереси остават стабилни в продължителен период от време. Средните корелации за факторите на дейностите, заниманията и темите при шестмесечното повторно изследване също са подобни на тези, получени при по-кратък времеви интервал. Средната корелация за факторите на дейностите е .83 и варират от .72 до .93. Факторите на занимания дават средна корелация от .85 и варират от .74 до .95. Средната корелация за 14-те фактора на уменията е .86, с обхват от .83 за междукултурни умения до .92 за механични умения.

 3. Една година

  Средният коефициент на корелация на общите интереси между първото и втрото прилагане е .86, с коефициенти, вариращи между .68 за религиозни дела и .92 за технологии, компютри/ финанси и сигурност. Тези стойности са подобни на данните от първите две изследвания с повторен тест, като само една стотна пада като цяло в корелацията през вторите шест месеца. Средната корелация на дейностите, професиите и образователните дисциплини за една година изучаване на повторния тест са също подобни на тези, извлечени от изучаването с много по-кратък период на повтаряне. Средната корелация за факторите на дейностите е .82 и варира от .60 до .91. Факторите на занимания дават средна корелация от .82 и варират от .74 до .96. Средната корелация за 14-те фактора на уменията е .81, с обхват от .71 за организационни умения до .87 за механични умения. Корелациите след една година потвърждават високата степен на стабилност при по-дълъг период от време.

Crown екип за разработване и развитие на материали за кариерата

(Бившето Лайф Патуейс)

БЕТИ НОУБЪЛ Главен специалист по проучване и развитие. M.S. по трудова и организационна психология, B.S. по математика и психология и Ph. D. труд по Приложна психология и бизнес мениджмънт. Двайсет и две години съветническа дейност и мениджърски опит в психометричните изследвания и разработване на тестове за кариерно развитие.

ГАРНЕТ СТОУКСГлавен изследовател и специалист по разработките, M.S. по Индустриална и организационна психология, B.S. по Математика и психология и бизнес мениджмънт и Ph.D. с дисертация в областта на приложната психология и бизнес мениджмънта. Двадесет и две години съветник/ ръководител и десет години психометрични изследвания и разработване на материали за кариерно тестване.

Дейв ФрейксБивш ресорен мениджър на Crown. M. A. по комуникации, B. А. по класическа филология. Двайсет и една години опит в правителствена администрация, личен състав, мениджмънт и обучение. Бивш кариерен консултант. Шест години развитие на мрежа за кариерно консултиране и продукти за кариерно насочване. Преподавател по комуникации и технологии.

БРИДЖИТ БОЙЛБивш помощник-изследовател. ph.D. по трудова и организационна психология, B. S. по психология и курсова работа по подбор и личен състав, психометрия и изследователска методология. Изследовател-аналитик за националния трудов архив.

ЛИЙ ЕЛИСБивш директор на Лайф Патуейс. M. S. по съветничество и човешко развитие, B. A. по история. Седемнайсетгодишен опит като консултант на студенти и автор на три книги за кариерно планиране. Деветгодишен опит в психометрични изследвания и развитие на тестови материали за напътствие в кариерата.

ДЖАК ГИБСБивш вицепрезидент на Лайф Патуейс. B.B.A. по продажби. Работил в рекламата и е бил вицепрезидент и главен мениджър на национална компания за подбор на персонал. Бивш член на борда на няколко неправителствени организации. Четиригодишен опит в развитие на система за кариерно напътстване по CD, както и ново проучване сред младите хора.

ЧЕРИЛ ТОТБивш консултант по разработка на тестове за професионална ориентация. ph.D. по приложна психология, M. A. по трудова и организационна психология, B.А. по психология. Консултант по представяне на служителите на голяма международна корпорация.

ROBIN HENAGER M.B.A., Ph.D.; An award-winning researcher, serving as Assistant Dean, Honors Faculty Fellow, and Associate Professor of Economics and Finance at Whitworth University's School of Business. Past-President of the American Council on Consumer Interests (ACCI).