Badania i Rozwój

I. INFORMACJE TECHNICZNE NT. SEKCJI „OSOBOWOŚĆ” W PROGRAMIE Career Direct®

Sekcja OSOBOWOŚĆ raportu wynikowego programu Career Direct ® Raport podaje charakterystykę osobowości przydatną do poradnictwa zawodowego zawierającą sześć skal głównych oraz wiele skal składowych. Dodatkowe skale pokazują Stres, skłonność do zadłużania się, oraz poprawność zarządzania finansami.

Tworzenie narzędzia pomiarowego Osobowości rozpoczęło się od identyfikacji wszystkich możliwych wyróżnialnych charakterystyk osobowości, jakie można sobie wyobrazić, i następnie przez pogrupowanie ich w kilka zasadniczych zbiorów, z których każdy odpowiada jakiejś ogólnej charakterystyce osobowości. Wyniki tej analizy czynnikowej konsekwentnie wskazywały na istnienie sześciu głównych wymiarów osobowości, takich jak DOMINACJA, EKSTRAWERTYZM, ZAANGAŻOWANIE, SYSTEMATYCZNOŚĆ, RYZYKOWNOŚĆ oraz INNOWACYJNOŚĆ. Nazwa danego ogólnego wymiaru ujmuje syntetyczną wymowę wszystkich charakterystyk szczegółowych zawartych w tym wymiarze. Przymiotniki używane w opisie zostały tak dobrane, aby odzwierciedlać właściwie oba krańce danego wymiaru. Cały zakres danego wymiaru obejmuje continuum zachowań. Na przykład: od ULEGŁY aż do DOMINUJĄCY, czy też od INTROWERTYCZNY aż do EKSTRAWERTYCZNY. Indywidualny wynik jest przedstawiony jako jeden z punktów tego continuum w odniesieniu do normy lub do standardowego pomiaru populacji.

 1. Do finalnego wygenerowania pełnej listy charakterystyk osobowości zastosowane było zarówno podejście racjonalne, jak i analiza zasadniczego składnika danej charakterystyki.
 2. Eksperci od psychologii rozpoczęli od wyodrębnienia wszystkich znanych cech używanych do opisu osobowości.
 3. Po określeniu definicji wszystkich cech ich nazwy zostały zapisane w różnych formatach umożliwiających racjonalny pomiar poszczególnych wymiarów osobowości.
 4. Format pojedynczego przymiotnika został wybrany spośród innych formatów; testowane osoby preferowały format pojedynczych przymiotników, a też członkowie zespołu badawczo-rozwojowego uznali, że charakterystyki osobowości w tym formacie są jaśniejsze w zinterpretowaniu.
 5. Czynniki wymiarów osobowości zostały wygenerowane z prób odpowiedzi tematycznych poprzez użycie wielu analiz statystycznych dotyczących m.in. analizy zasadniczego składnika charakterystyki z rotacją czynników (Varimax). Te analizy pogrupowały słowa wokół głównych czynników osobowości.
 6. Użyto dwóch analiz (poziomu czynnika i poziomu wymiaru) do wyselekcjonowania najlepszych słów określających charakterystykę danego wymiaru (lub czynnika). Słowa, które nie były silnie skorelowane z poszczególnymi czynnikami, lub były znaczeniowo zduplikowane lub nadmiarowe, zostały odrzucone.
 7. W ten sam sposób wyodrębniono również elementy składowe każdego czynnika. Uzyskano łącznie 16 elementów dla wszystkich sześciu czynników osobowości.
 1. Użyto sześć różnych prób – grup ludzi dorosłych i młodzieży (N=4,105) w definiowaniu i korygowaniu narzędziowym sekcji OSOBOWOŚĆ.
 2. Wybrano ostateczną próbę dorosłych (N = 1,048) na podstawie poczucia osobistej satysfakcji i relatywnego sukcesu na polu zawodowym, w którym osoba była zaangażowana od co najmniej trzech lat.
 3. Ostateczna próba młodzieży (N = 572) była złożona z osób nie przekraczających wieku 23 lat, które zasadniczo były studentami pierwszego roku wybranymi z 26 uczelni z całego obszaru USA.
 1. Lista pozycji dotyczących charakterystyk OSOBOWOŚĆ / OGÓLNY POZIOM STRESU zawiera 116 przymiotników podanych do samooceny w skali od „Zupełnie nie pasuje do mnie” do „Bardzo pasuje do mnie”.
 2. Diagramy dotyczące zarządzania pieniędzmi/finansami zawierają 14 stwierdzeń podanych do samooceny opisywanej w skali takiej samej, jak przymiotniki dotyczące osobowości.
 1. Bezpośrednia, nieprzetworzona punktacja dla każdego ogólnego czynnika osobowości (6 czynników osobowości, 1 czynnik dla poziomu stresu, 2 czynniki dla zarządzania osobistymi finansami) jest sumą numerycznych odpowiedników samoocen dla wszystkich słów obejmowanych przez dany czynnik (np. czynnik zawierający w sobie 5 słów/charakterystyk podanych do samooceny przy ocenie każdego ze słów na 5 punktów, czyli „Bardzo pasuje do mnie”, da bezpośrednią punktację 25 punktów dla tego czynnika; zaś przy samoocenie każdego ze słów na 1 punkt, czyli „Zupełnie nie pasuje do mnie”, bezpośrednia punktacja wyniesie 5 punktów).
 2. Standaryzowane punktacje „T” zostały otrzymane z bezpośrednich punktacji dla próby standaryzacyjnej osób dorosłych i młodzieży (patrz ostateczne próby określone w punkcie „(3) Obszar próbkowania”). Wzór konwersji do standardowych punktacji „T” ma postać: Punktacja T = ((x-m)/s)(S) + M, gdzie: x = punktacja bezpośrednia, m = średnia próby, s = odchylenie standardowe próby, S = odchylenie standardowe punktacji „T”, które ma wartość 10, M = standardowa średnia punktacji „T”, która ma wartość 50.
 3. Punktacje standaryzowane zapewniają to, że wszystkie punktacje odnoszą się do tej samej skali i dlatego mogą być nawzajem ze sobą porównywane i kontrastowane. Standaryzowane punktacje „T” umieszczają wszystkie wyniki na skali, na której średnia (punkt środkowy skali) wynosi 50 a prawie wszystkie wyniki zawierają się w przedziale od 20 do 80 punktów. W nowej wersji raportu wyniki te zostały przeskalowane na skale  0-100 lub 30 po lewej do 30 po prawej.
 4. Procedura zliczająca punkty zawiera tabele konwersji do punktacji „T” (dla dorosłych i młodzieży dla każdego czynnika i składnika osobowości) służące konwersji punktacji bezpośrednich do standaryzowanych punktacji „T”.
 1. Przy użyciu skal punktacji “T” niskie punktacje poniżej 20 zostały zaokrąglone do 20 pkt. a wysokie punktacje powyżej 80 zostały zaokrąglone do 80 pkt., czyniąc te wartości granicznymi. Średnia wartość punktacji wynosi 50 a odchylenie standardowe wynosi 10. Punkt odpowiadający górnej pojedynczej wartości odchylenia standardowego to 60, zaś punkt odpowiadający dolnej pojedynczej wartości odchylenia standardowego to 40.
 2. Raport podaje jako punkty graniczne wyników niskiej i wysokiej punktacji odpowiednio 45 i 55 (przedział o szerokości odchylenia standardowego).
 3. Zakres niskiej punktacji to 44 i poniżej, średniej: 45 do 55, wysokiej: 56 i powyżej.
 4. Każdy z tych trzech zakresów punktacji obejmuje w przybliżeniu jedną trzecią populacji testowanych osób.
 5. In a scaling update, we moved away from the words "low and high" and updated our scoring to reflect double "highs" to the right AND the left by denoting a +30 (left) to 0 (mid) to +30 (right), remaining congruent with the t-scale scoring range. This more accurately reflects the meaning of the scales in both directions.
 1. Główne cechy osobowości. Raport na początku podaje główne cechy osobowości określone przez 6 czynników (DOMINACJA, EKSTRAWERTYZM, ZAANGAŻOWANIE, SYSTEMATYCZNOŚĆ, RYZYKOWNOŚĆ oraz INNOWACYJNOŚĆ). Jako pierwszy czynnik podany jest ten dla którego wynik najbardziej odbiega od wartości średniej, czyli od 50 pkt. Tak więc, cecha tu charakteryzowana najbardziej wpływa na profil osoby, choć może to być cecha określona niską punktacją, np. 22, czyli 28 pkt. poniżej średniej wartości 50.
 2. Typowe silne i słabe strony. Typowe mocne strony to kolejna część raportu. Wyniki zarówno dla typowych silnych jak i słabych stron są wygenerowane z 16 składników związanych z sześcioma czynnikami osobowości. Zdanie opisujące mocną stronę i korespondujące z nią zdanie opisujące słabą stronę generowane jest wtedy gdy wynik dla danego składnika jest niski albo wysoki. Dla podczynnika ulokowanego w zakresie średnim nie ma generacji zdania charakteryzującego silną lub słabą stronę. Dlatego, jeśli osoba testowana ma wiele podczynników mieszczących się w zakresie średnim, to będzie miała krótszą listę podanych silnych i słabych stron.
 3. Implikacje co do ścieżki kariery. Ta część raportu jest otrzymywana z sześciu głównych czynników osobowości, nie zaś z podczynników. Opisy obszarów kariery wynikają z punktacji głównych czynników osobowości ulokowanych w zakresie niskim, średnim lub wysokim.
 4. Niektóre ważne dziedziny życiowe. Ta część raportu zawiera charakterystykę ogólnego poziomu stresu, co ma na celu pomóc osobie rozpoznać stres często towarzyszący zmianom na ścieżce kariery. Treść opisu tutaj jest określona przez punktację czynnika stresu ulokowaną w zakresie niskim, średnim lub wysokim. Poziom zadłużenia oraz gospodarowanie finansami są określone przez ulokowanie punktacji (w zakresie niskim, średnim lub wysokim) dotyczącej dwóch czynników odnoszących się do zarządzania pieniędzmi.
 5. Podsumowanie. Ostatnią częścią Sekcji Osobowość jest podsumowanie. Każdy z głównych czynników osobowości wyróżniony jest punktorem określającym położenie wyniku w niskim, średnim, lub wysokim zakresie punktacji. Jest on też zwięźle opisany. Graf liniowy charakteryzuje każdy czynnik i podaje rzeczywistą punktację. Celem podsumowania jest dostarczenie zwięzłego przeglądu sekcji OSOBOWOŚĆ.
 6. Strona „Diagramy podsumowujące”. Strona ta zawiera podsumowanie wyników uzyskane na skalach głównych i skalach elementów składowych, ponadto zwięzłe opisowe podsumowanie cech osobowości i wyniki sekcji „Niektóre ważne dziedziny życiowe”.

Rzetelność projektowa: W celu zbadania rzetelności projektowej narzędzie zostało skorelowane z Testem Osobowości Hogana (Hogan Personality Inventory,1986) i pomiarem pięciu kluczowych czynników (Big Five), czyli testem NEO-PI Costy i McCrae’a (1985).

 1. Pomiar ekstrawertyzmu silnie jest skorelowany z pomiarem tegoż czynnika w teście NEO-PI (r=.82, p mniejsze od .0001) oraz miarą towarzyskości w teście Hogana r= .52, oraz ambicją (r= .52 p mniejsze od .0001)< .0001) oraz miarą towarzyskości w teście Hogana r= .52, p >< .0001) oraz ambicją r= .52, p >< .0001).>< .0001) oraz z ze skalą socjalności w teście Hogana (r= .52, p >< .0001) oraz ambicją (r= .52, p >< .0001).>
 2. Czynnik systematyczności jest silnie skorelowany z pomiarem tegoż czynnika w NEO-PI (r= .78, p mniejsze od .0001 i umiarkowanie z miarą roztropności u Hogana (r= .44 p mniejsze od .0001)< .0001) i umiarkowanie z miarą roztropności u Hogana (r= .44 p >< 0001).>< .0001) i umiarkowanie z miarą roztropności u Hogana (r= .44, p >< 0001).>
 3. Pomiar zaangażowania jest znacząco skorelowany z pomiarem czynnika społecznej zgodliwości (r= .57,  p mniejsze od .0001 oraz ze skalą bycia lubianym u Hogana (r= .61 p mniejsze od .0001

  < .0001) oraz ze skalą bycia lubianym u Hogana (r= .61, p >< .0001).>< .0001) oraz ze skalą bycia lubianym u Hogana (r= .61, p >< .0001).>
 4. Pomiar ryzykowności koreluje się umiarkowanie z czynnikiem ekstrawertyzmu w teście NEO-PI (r=.51, p mniejsze od .0001) i ze skalą ambicji w teście Hogana (N = .55, p mniejsze od .0001)< .0001) i ze skalą ambicji w teście Hogana (N = .55, p >< .0001).>< .0001) i z czynnikiem ambicji w teście Hogana (r=.55, p>
 5. Pomiar dominacji umiarkowanie koreluje się z pomiarem ekstrawertyzmu w teście NEO-PI (r=.33, p mniejsze od .0001) i systematyczności (r= .36, p mniejsze od .0001). Dodatkowo skala jest umiarkowanie skorelowana ze skalą ambicji u Hogana (r= .54,p mniejsze od .0001)< .0001)i systematyczności (r= .36, p >< .0001). Dodatkowo skala jest umiarkowanie skorelowana ze skalą ambicji u Hogana (r= .54, p >< .0001).>
 6. Pomiar innowacyjności koreluje się umiarkowanie z pomiarem czynnika otwartości w teście NEO-PI (r=.47, p mniejsze od .0001) i ze skalą intelektualizmu u Hogana (r= .55, p mniejsze od .0001) < .0001) i ze skalą intelektualizmu u Hogana (r= .55, p >< .0001).>
 7. Korelacje czynników ekstrawertyzmu, systematyczności, ryzykowności, dominacji oraz innowacyjności ze skalą Marlowe-Crowne pragnień społecznych były zaniedbywalne i osiągały zakres od r = .05 do r = .19. Zaangażowanie r= -.32, p mniejsze od .0001) stres r= .32, p mniejsze od .0001) były trochę wyższe ale nadal akceptowalne oraz mniejsze niż korelacje pomiędzy skalami NEO-PI i skalami Hogana dotyczącymi pragnień społecznych.< .0001) stres r= .32, p >< .0001) były trochę wyższe ale nadal akceptowalne oraz mniejsze niż korelacje pomiędzy skalami NEO-PI i skalami Hogana dotyczącymi pragnień społecznych.>
 8. Pomiar stresu jest silnie skorelowany z pomiarem poziomu neurotycyzmu w teście NEO-PI (r=.81, p mniejsze od .0001) i skalą dostosowywania się u Hogana ( r = .74, p mniejsze od .0001)< .0001) i skalą dostosowywania się u Hogana ( r = .74, p >< .0001).>

Walidacja Empiryczna:Dodatkowym potwierdzeniem była reakcja klientów na ankiety oceniające trafność wyników.

 1. Dokładność Czynników Osobowości oceniona przez samych klientów znajduje się w zakresie od 92% do 96%, dokładność silnych stron osobowości to 97%, dokładność opisu słabości to 83%, ogólna przydatność raportu wynosi 96%. Ta niższa ocena opisu słabych stron spowodowała zmiany w tekście tak by stwierdzenia były bardziej precyzyjne i mniej skonfliktowane ze sobą.
 2. Dokładność Czynników Osobowości oceniona przez osoby bliskie lub współmałżonka znajduje się w zakresie od 87% do 93%, dokładność silnych stron osobowości to 94%, dokładność opisu słabości to 71%. Ponownie ta niższa ocena opisu słabych stron spowodowała zmiany w tekście tak by stwierdzenia były bardziej precyzyjne i mniej skonfliktowane ze sobą.
 1. Wskaźnik wewnętrznej spójności Cronbach Alpha zawiera się w przedziale od .86 do .94 dla głównych czynników osobowości i w przedziale od .76 to .92 dla szczegółowych czynników osobowości (n = 4463)
 2. Wiarygodność powtórzeniowa średnia korelacja i zakresy:
  Odstęp Czasowy Ogólne Czynniki Osobowość Elementy Składowe
  1 week (n = 100) .91, .86 to .95
  3-6 weeks (n = 166) .87, .85 to .90 .83, .65 to .90
  6 months (n = 75) .84, .81 to .86 .78, .60 to .87
  1 year (n = 50) .82, .80 to .86 .61, .58 to .87

II. INFORMACJE TECHNICZNE NA TEMAT SEKCJI DOTYCZĄCYCH BADAŃ ZAINTERESOWAŃ, UMIEJĘTNOŚCI I WARTOŚCI W PROGRAMIE Career Direct ®

Sekcje ZAINTERESOWANIA, UMIEJĘTNOŚCI i WARTOŚCI dają pomiar zainteresowań istotnych i nieistotnych zawodowo (w trzech obszarach: czynności, zawody i dziedziny wiedzy), zdolności i talentów, kluczowych życiowych wartości i wartości związanych z rodzajem i miejscem wykonywanej pracy.

 1. Do weryfikacji sekcji zainteresowań, umiejętności i wartości występujących w prototypowej wersji testu wykorzystano dane pochodzące z badań próby zawierającej zróżnicowaną populację ludzi (N=3859).
 2. Do dokonania porównawczej walidacji testu w odniesieniu do testu Stronga (Strong Interest Inventory) użyto próby osób (N=1048) przetestowanych w obszarach osobowości, zainteresowań, umiejętności i wartości. Próba ta została wyselekcjonowana na podstawie poziomu odczucia satysfakcji i sukcesu w obszarze zawodowym, w którym osoba przebywa przynajmniej od 3 lat.
 3. Wykorzystano próbę grupy młodych osób (N=572) w wieku 23 lata lub młodszych, którzy byli głównie studentami pierwszego roku z 26 uczelni reprezentujących wszystkie regiony USA.
 4. W roku 1997 ponownie zweryfikowano sekcje zainteresowań, umiejętności i wartości w oparciu o próbę 3841 osób pracujących i 2540 młodych uczących się. Ponownie użyto analizy poziomu danej cechy i analizy poziomu danego ogólnego wymiaru zawodowego. Odrzucono znowu te charakterystyki, które okazały się współzależne lub heterogeniczne względem innych charakterystyk wewnątrz danego czynnika. W dodatku te duże próby umożliwiły wykrycie wpływu płci i wieku na strukturę czynników zainteresowań, umiejętności i wartości. W celu ustalenia grupy czynników niezależnych od płci i wieku usunięto charakterystyki zależne. Dodano nowe charakterystyki wynikające z racjonalnej analizy z intencją dalszego zbierania danych i przyszłego weryfikowania struktury charakterystyk zawartej w teście. Wydrukowano zweryfikowaną strukturę narzędziową testu i napisany został nowy program komputerowy (ISVI4) zawierający: (1) Możliwość aktualizacji raportu i poszerzony kwestionariusz zbierania informacji zwrotnej. (2) Format pod Windows 95 oraz możliwość konwertowania bazy danych z formatu MS Access 2.0 do MS Access 97. (3) Możliwość zbierania dodatkowych danych.
 5. W roku 1998 losowo wybrano nową próbę klientów (N=8870) spośród bazy danych klientów wykorzystywanej przez program ISVI4 (wersja z roku 1997). Odseparowano od siebie dwie osobne próby dorosłych i młodzieży równe pod względem rozkładu płci. Charakterystyki w każdej kategorii zostały przeanalizowane powtórnie przy użyciu techniki analizy czynnikowej i analizy charakterystyk. Na podstawie tych analiz podjęto decyzje o zweryfikowaniu  i innym nazwaniu niektórych czynności, zawodów, zainteresowań i grup umiejętności wprowadzono zmiany do oprogramowania i utworzono wersję ISVI5. Do grupy czynników dodanych w roku 1997 dołączono kilka nowych czynników, co ponownie poprawiło jakość struktury pomiaru.
 6. W roku 1999 w wyniku zastosowania analizy opisanej w powyższym punkcie powstała wersja ISVI5 oprogramowania. Wersja ta, wydana na nośniku CD-ROM, znacznie zmieniła format raportu wynikowego, łącząc po raz pierwszy w raporcie sekcje zainteresowań, umiejętności i wartości.
 1. Sekcja Czynności zawiera 192 frazy, sekcja Dziedziny – 18 obszarów, zaś sekcja Zawody – 116 określeń zawodów. W tych sekcjach dokonuje się wywiadu co do subiektywnej oceny w 5-cio stopniowej skali od “Nie lubię” do “Bardzo lubię”.
 2. Sekcja umiejętności zawiera 74 frazy, oceniane w skali od “Brak umiejętności” do „Bardzo wysoka umiejętność”. Sekcje środowiska pracy (12 charakterystyk), oczekiwań od pracy (8 charakterystyk) i życiowych wartości (9 charakterystyk) funkcjonują w oparciu o priorytetyzowanie i porządkowanie pojęć.
 1. Podstawowe zliczenia dla każdego czynnika (36 czynności, 22 zawody, 18 dziedzin, 14 umiejętności i 21 ogólnych grup zainteresowań) są sumą cyfrowych ocen dla każdej charakterystyki (zapytania) w obszarze danego czynnika. Na przykład, czynnik określany pięcioma charakterystykami ocenionymi każda na 5 punktów (“Bardzo pasuje do mnie”) będzie miał bezpośrednią sumę 25 punktów. Gdy poszczególne oceny będą punktowane na 1, suma wyniesie 5 punktów.
 2. Średni wynik dla każdego czynnika jest otrzymywany przez podzielenie bezpośredniej sumy przez liczbę charakterystyk w pojedynczym czynniku. To daje średnią z odpowiedzi po wszystkich charakterystykach (zapytaniach), która jest konwertowana do skali liczb 20-80 z 1 punktem odpowiadającym liczbie 20, 3 punktami odpowiadającymi liczbie 50 oraz 5 punktami odpowiadającymi liczbie 80.
 3. Odniesienie zliczeń do skali 20-80 potem w raporcie konwertowanej na skalę 30-0-30 zapewnia, że zliczenia dla wszystkich czynników są przedstawione w jednolitej standardowej skali i przez to mogą być porównywane i zestawiane ze sobą.
 1. Zazwyczaj używamy skali  gdzie minimalny wynik na skali to 20, a maksymalny – 80. Liczba 50 odpowiada średniej punktacji dla danego czynnika pomiarowego która wynosi 3 punkty.
 2. W raporcie punkty rozgraniczające wyniki niskie i wysokie to 44 i 56. 
 3. Raport przeważnie przedstawia wyniki do 44 punktów jako niskie, od 45 do 55 jako średnie a powyżej 56 jako wysokie.
 1. Została sprawdzona rzetelność czynników Ogólnych Zainteresowań Zawodowych poprzez porównanie walidacyjne z Testem Zawodowym Stronga (Strong Vocational Inventory). Proste korelacje pomiędzy właściwymi czynnikami wykazywały zgodność na znaczącym poziomie.
 2. Przeprowadzono analizy oceny rzetelności projektowej testu w oparciu o przeglądy informacji zwrotnych uzyskiwanych od klientów.
  1. Sekcje zainteresowań, umiejętności i wartości
   1. Dokładność zliczeń dla czynników zainteresowań: 90%.
   2. Dokładność zliczeń dla umiejętności: 87%.
   3. Przydatność sekcji Wartości została oceniona jako: Środowisko pracy – 91%, Oczekiwania od pracy – 89%, Kluczowe życiowe wartości – 99%.

  (Uwaga: Większość z tych klientów używała pierwszej wersji testu z 616 pytaniami zamiast 676-ciu. Główna weryfikacja testu została dokonana w lutym 1997 i poskutkowała w mniejszej ilości odpowiedzi. W rezultacie pozyskanej informacji zwrotnej i dalszej analizy danych dokonano kolejnej rewizji testu w sierpniu 1997.)

 3. Badania rzetelności projektowej testu::
  1. Zostały obliczone współczynniki korelacji pomiędzy czynnikami zawodów testu Career Direct® a Testem Zawodowym Stronga. Pełna tabela danych zawierała 240 skal Stronga i 22 skale zawodowe Career Direct®. Część tej tabeli z korelacjami (r) przekraczającymi wartość 0.30 (w zakresie dodatnim lub ujemnym) pomiędzy testem Stronga Hollanda (RIASEC) a Career Direct® podana jest poniżej (N = 1002, normatywna próba osób dorosłych pracujących, 1995):
   Career Direct Skale Zawodowe Strong Realistyczny Strong Badawczy Strong Artystyczny Strong Towarzyski Strong Przedsiębiorczy Strong Konwencjonalny
   Wykwalifikowany Technik 0.87 0.47        
   Zawody            
   Związane z przyrodą 0.66 0.37        
   Nietechniczne 0.48          
   Zaw. wysokiego ryzyka 0.64 0.46        
   Związane z modą     0.56      
   Służby serwisowe           0.45
   Nauki przyrodnicze   0.51 0.79      
   Artyści estradowi       0.65 0.38  
   Pisarze/artyści   0.32 0.78 0.53    
   Zarządzanie       0.44 0.77 0.50
   Policja/ochrona 0.35          
   Prawo/polityka   0.35   0.42 0.48  
   Doradcy/ Edukacja   0.36 0.36 0.75 0.35  
   Praca ze zwierzętami 0.34 0.35        
   Personel medyczny   0.44   0.36    
   Finanse   0.42       0.72
   Służby zagraniczne/ Języki   0.33 0.50 0.44 0.33  
   Kierowcy 0.48          
   Sportowcy 0.31     0.36    

   Uwaga 1: p mniejsze niż 0.001< 0.001>< 0.001>

   Uwaga 2: Zestawienie oraz nazwy czynników zawodów nieznacznie się zmieniły w okresie dokonywania weryfikacji charakterystyk, czyli od roku 1995 do 1999

  2. Dane z normatywnej próby osób pracujących (N=1002), 1995 rok, zostały poddane analizie regresji wielorakiej w celu przewidywania odpowiednich charakterystyk zawodowych w teście Stronga (105 skal, mężczyźni i kobiety) przy użyciu punktowych wyników dla 21 czynników ogólnych zainteresowań w teście Career Direct®, dla 2 ogólnych czynników osobowości (zaangażowanie i ekstrawertyzm) oraz dla 10 czynników szczegółowych osobowości odnoszących się do pozostałych czterech ogólnych czynników osobowości. Dostosowana statystyka typu R kwadrat, która reprezentuje wielkość wariancji liczonej jako ułamek pełnej wartości czyli ułamek z 1.00, obejmowała zakres od 0.52 (dla zawodu chiropraktyk) do 0.83 (programista komputerowy) dla mężczyzn, oraz od 0.54 (bibliotekarz) do 0.86 (weterynarz) dla kobiet. Całościowo 59% ze 105 skal dla mężczyzn dało dostosowane statystyki typu R kwadrat rzędu 0.70 lub większe, zaś 71% ze 105 skal dla kobiet dało te statystyki na poziomie 0.70 lub większe. To wskazało, że kombinacja czynników zainteresowań i osobowości w teście Career Direct® wyjaśniła znaczącą wielkość wariancji w odniesieniu do skal pomiaru preferencji zawodowych w teście Stronga.
  3. Praca doktorska „Wykorzystanie profilowania kariery do wyróżniania zawodów i przewidywania zawodowej satysfakcji” (Using Career Profiles to Differentiate Between Occupations and Predict Job Satisfaction, Cheryl Toth, Ph.D., IBM Global Systems, 1998). Dr Toth wykorzystała dane dotyczące dopasowań osobowo-zawodowych wewnątrz grup zawodowych ze zróżnicowaniem czynności zawodowych.

   Badanie wykazało, że wzorce cech osobowości, zainteresowań istotnych zawodowo oraz umiejętności (zdolności) wpływają na preferowanie określonych zawodów w typologii zawodowej Hollanda. Opisowa analiza wyróżników połączyła cztery obszary badania, czyli osobowość, zainteresowania, umiejętności i wartości (odnoszące się do pracy) w jednej analizie w celu zbadania znaczenia wszystkich czterech obszarów dla wyznaczania preferencji zawodowych danej osoby. Wyniki pokazały, że zainteresowania istotne dla kariery zawodowej, charakterystyki osobowości oraz umiejętności są znacząco powiązane z rzeczywistymi preferencjami zawodowymi i powinny być włączone w proces wyznaczania właściwych wyborów zawodowych. Przewidywanie właściwych wyborów zawodowych przy równoczesnym wykorzystaniu czterech powyższych obszarów nie było nigdy wcześniej badane.

   Analiza regresji wielorakiej została użyta do zbadania czy zmienne związane z wyróżnianiem zawodów mają także związek z poziomem satysfakcji z pracy określonym przez dane zebrane równocześnie z danymi normatywnymi dla testu Career Direct®. Rezultaty badań wykazały, że wartości wiązane z pracą, choć nie dały wkładu do wyróżniania zawodów, dają znaczący wkład do satysfakcji czerpanej z pracy.

   To całościowe badanie wykorzystujące dane z grupy rzeczywistych pracujących osób potwierdziło, że użycie w programie profilowania wszystkich czterech sfer wydatnie zwiększa prawdopodobieństwo dokonania optymalnego, satysfakcjonującego i stabilnego wyboru ścieżki kariery.

   Powyższe badanie jest przygotowywane do prezentacji na łamach jednego z głównych periodycznych wydawnictw naukowych.

Wewnętrzna Spójność

 1. Czynności objęły 36 grup czynników ich wewnętrzna spójność (Mierzona przez Cronbach Alpha) mieści się w zakresie od .78 do .93.
 2. Zawody zawierają 22 obszary zawodowe ze spójnością wewnętrzną (Cronbach Alpha) od 0.76 do 0.90.
 3. Umiejętności zawierają 14 obszarów ze spójnością wewnętrzną (Cronbach Alpha) od 0.70 do 0.90. Czynniki czynności, zawodów i dziedzin zostały wkombinowane w 21 grup ogólnych zainteresowań ze spójnością wewnętrzną (Cronbach Alpha) zawartą w przedziale od 0.82 do 0.93.

Walidacja powtórzeniowa

 1. Odstęp czasowy jednego miesiąca

  Średni współczynnik korelacji dla określenia ogólnych zainteresowań pomiędzy pierwszym i drugim wykonaniem testu wyniósł 0.88 przy zakresie od 0.81 (dla obszaru zawodowego “międzynarodowe”) do 0.93 (dla „mechaniczne”). Wartości te wskazują na to, że czynniki zainteresowań ogólnych są stabilne w czasie. Współczyniki rzetelności dla składników tworzących czynniki zainteresowań ogólnych (czynności, zawody, dziedziny) są podobnej wartości. Dla 36 czyników czynności, współczynniki rzetelności obejmowały zakres od 0.83 (“obsługa klienta”) do 0.94 (“sportowe”) ze średnią o wartości 0.88. Współczynniki rzetelności dla 22 czynników zawodów obejmowały zakres od 0.80 (“języki”) do 0.91 (“zawody wysokiego ryzyka”) przy średniej korelacji 0.88. Dla 18 charakterystyk dziedzin edukacyjnych średnia wyniosła 0.79 przy zakresie od 0.69 do 0.88. Średnia korelacja dla 14 czynników umiejętności wyniosła 0.88 przy zakresie od 0.84 (“zarządzanie”) do 0.94 („muzyczne”).

 2. Sześć miesięcy

  Współczynnik średniej korelacji dla skal ogólnych zainteresowań pomiędzy pierwszym i drugim przeprowadzeniem testu wyniósł 0.87 przy zakresie 0.79 (dla zarówno “międzynarodowe” jak i “religijne”) do 0.93 (dla “zawody wysokiego ryzyka”). Wartości te są podobne do tych z pierwszej walidacji powtórzeniowej i wskazują, że czynniki przedstawiają bardzo wysoki poziom stabilności w dłuższym okresie czasowym. Średnie korelacje dla czynności, zawodów i dziedzin były również podobne do tych otrzymanych z badań w znacznie krótszych okresach czasu. Średnia korelacja dla czynników czynności wyniosła 0.83 przy zakresie od 0.72 do 0.93. Czynniki zawodów dały średnią korelację 0.85 przy zakresie od 0.74 do 0.95. Średnia korelacja dla 14 czynników umiejętności wyniosła 0.86 z zakresem od 0.83 (dla umiejętności „komunikacja międzykulturowa”) do 0.92 (dla umięjętności „mechaniczne”).

 3. Jeden rok

  Średnia korelacja dla skal ogólnych zainteresowań pomiędzy pierwszym i drugim przejściem przez test wyniosła 0.86 przy zakresie 0.68 (dla “religijne”) do 0.92 (dla czynników zainteresowań “technologiczne”, “obliczeniowe/finansowe” i “bezpieczeństwo”). Wartości korelacji są pdobne do tych z pierwszych dwu walidacji powtórzeniowych wykonanych dla krótszych okresów czasu ze zmniejszeniem średniej korelacji tylko o jedną setną. Średnie korelacje dla czynników czynności, zawodów i dziedzin są również podobne do tych z walidacji dla krótszych okresów. Średnia korelacja dla czynników czynności wyniosła 0.82 przy zakresie od 0.60 do 0.91. Czynniki zawodów dały średnią korelację 0.82 w zakresie od 0.74 do 0.96. Średnia korelacja dla 14 czynników umiejętności wyniosła 0.81 w zakresie od 0.71 (dla umiejętności “organizacyjne”) do 0.87 (umiejętności “mechaniczne”). Korelacje dla okresu jednego roku także potwierdzają bardzo wysoki stopień stabilności pomiarów w dłuższych okresach czasu.

Zespół Badawczo-Rozwojowy Narzędzi Zawodowych Crown

(Poprzednio Life Pathways)

BETTE NOBLE starszy specjalista d/s badań i rozwoju. Magister (M.S.) w Industrial and Organizational Psychology, licencjat (B.S.) w Mathematics and Psychology oraz doktor (Ph.D.) w Applied Psychology and Business Management. Dwadzieścia dwa lata doświadczenia w poradnictwie/zarządzaniu, dwanaście lat doświadczenia w dziedzinie badań psychometrycznych i rozwijania programów profilowania kariery.

GARNETT STOKES konsultant rozwoju programu profilowania. Doktor (Ph.D.) w Industrial and Organizational Psychology, były przewodniczący Psychology Department, Dziekan College of Arts and Sciences, profesor Applied Psychology, licencjonowany psycholog pracy, obecnie w trakcie akredytacji do American Psychological Association. Dwadzieścia sześć lat doświadczenia w badaniach i zastosowaniach programów profilowania, w procesach walidacji testów, wyboru kariery i selekcji ścieżek zawodowych.

DAVE FRAKES były kierownik Działu Zasobów Crown Career. Magister (M.A.) w Communications, licencjat (B.A.) w Classics. Dwadzieścia jeden lat doświadczenia w administracji państwowej, zarządzaniu i trenowaniu. Były konsultant kariery. Sześć lat doświadczenia w rozwoju sieci konsultacji i produktów konsultingu kariery. Instruktor akademicki w dziedzinie komunikacji i technologii.

BRIDGET BOYLE była współpracownik d/s badań. Doktor (Ph.D.) w Industrial and Organizational Psychology, licencjat (B.S.) w Psychology, praca naukowa w dziedzinie naboru pracowników i obsadzania stanowisk, psychometrii i metodologii badań. Analityk badacz pracujący na rzecz narodowego systemu archiwów zawodowych.

LEE ELLIS były dyrektor Life Pathways. Magister (M.S.) w Counseling and Human Development, licencjat (B.A.) w History. Siedemnaście lat doświadczenia w konsultingu kariery prowdzonym dla studentów oraz dla osób pracujących. Współautor trzech książek na temat planowania kariery. Dziewięć lat doświadczenia w dziedzinie badań psychometrycznych i w dziedzinie rozwoju narzędzi profilowania kariery.

JACK GIBBS były wiceprezydent Life Pathways. Licencjat (B.B.A.) w Sales Engineering. Doświadczenie w dziedzinie reklamy oraz na stanowisku wiceprezydenta i menadżera produktu w przedsiębiorstwie d/s rekrutacji pracowników. Były członek w zarządach kilku amerykańskich organizacji non-profit. Cztery lata doświadczeń w rozwoju informatycznego systemu profilowania kariery i przeprowadzania sondaży w środowisku młodzieżowym.

CHERYL TOTH była konsultant d/s rozwoju programu profilowania. Doktor (Ph.D.) w Applied Psychology, magister (M.A.) w Industrial and Organizational Psychology, licencjat (B.A.) w Psychology. Konsultant d/s publicznych wystąpień zatrudniona w międzynarodowej korporacji.

ROBIN HENAGER M.B.A., Ph.D.; An award-winning researcher, serving as Assistant Dean, Honors Faculty Fellow, and Associate Professor of Economics and Finance at Whitworth University's School of Business. Past-President of the American Council on Consumer Interests (ACCI).