Istraživanje i razvoj

I. TEHNIČKI PODACI O Career Directovoj ®RUBRICI ZA OSOBNOST

Rubrika za osobnost u Career Directovom ® izvješću predstavlja inventuru osobnosti prikladnu za vokacijsko savjetovanje, koja se sastoji od šet općih ljestvica i većeg broja podljestvica. Dodatne ljestvice obuhvaćaju životni stres, zaduženost i upravljanje financijama.

Rubrika razvoja osobnosti počela je prepoznavanjem stavki iz svake zamislive dimenzije osobnosti te provođenjem inventure svih stavki, od više ponavljanja ka većim uzorcima. Rezultirajući čimbenici su uvijek dosljedno otkrivali prisutnost šest glavnih dimenzija osobnosti. Tih šest čimbenika su dominantnost, ekstovertiranost, suosjećajnost, savjesnost, pustolovnost i inovativnost. Imena dimenzija temeljena su na općem utjecaju stavki u dimenzijama. Zatim, odabrani su pridjevi koji opisuju obje krajnosti dimenzije. Dimenzije se sastoje od kontinuuma raznih ponašanja. Primjerice, poslušan – umjeren – dominantan, ili introvertiran – umjeren – ekstrovertiran. Pojedinačni rezultati su prikazani točkama na kontinuumu, na temelju rezultata uspoređenih s normom ili standardom mjerene populacije.

 1. U kreiranju inventure smo se služili i racionalnim pristupom i analitičkim pristupom čimbenika načelnih komponenti.
 2. Psihološki konzultanti su započeli tako što su definirali sve poznate osobine koje se koriste pri opisivanju osobnosti.

 3. Kad su se utvrdile sve dimenzije osobina, stavke su zapisane u različitim formatima, kako bi se dimenzije mogle racionalno izmjeriti.

 4. Izabrali smo format pridjeva od jedne riječi umjesto drugih mogućnosti. Testirane osobe preferirale su opise u jednoj riječi, a istraživačima su tako dobiveni čimbenici bili jasniji za tumačenje.
 5. Čimbenici dimenzija osobnosti razvijeni su iz odgovora uzorka subjekata na temelju brojnih statističkih analiza. Među njima su analize načelnih komponenti čimbenika, s rotiranim varimax čimbenicima. U analizama su riječi grupirane prema dobivenim glavnim čimbenicima. 
 6. Pri odabiru najboljih riječi za mjerenje dimenzija (čimbenika) korištene su analize na razini stavke i na razini dimenzije. Riječi koje nisu bile u korelaciji sa čimbenicima, koje su bile duplicirane i suvišne, odbačene su.
 7. Iz ovog procesa su izvedeni podčimbenici za svaki čimbenik, čime se dobilo ukupno šesnaest podčimbenika unutar šest čimbenika osobnosti.
 1. U revidiranju i definiranju rubrike osobnosti korišteno je šest različitih uzoraka među odraslima i mladima (N=4,105).
 2. Završni uzorak odraslih osoba (N = 1,048) odabran je na temelju vlastitog zadovoljstva i relativnog uspjeha u karijernom području kojim se osoba bavi najmanje tri godine.
 3. Završni uzorak mladih osoba (N = 572) sastojao se od osoba mlađih od 23 godine, koje su uglavnom bile studenti prve godine fakuteta sa 26 fakulteta i sveučilišta iz svih regija u državi.
 1. Stavke vezane uz osobnost / životne stresove sastoje se od 116 pridjeva, koje osoba sama ocjenjuje na ljestvici od "Uopće nisam takav" do "Ovo me točno opisuje"
 2. Novčana/financijska ljestvica sastoji se od 14 izjava, odnosno pridjeva, koje osoba sama ocjenjuje.
 1. Rezultati za svaki čimbenik (šest za osobnost, jedan za život/stres i dva za financije) i podčimbenik (šesnaest, dva ili tri za svaki čimbenik) predstavljaju zbroj brojčanih odgovora za svaku riječ u čimbeniku (čimbenik od pet riječi sa svim odgovorima "za pet" i "vrlo nalik meni" daju okvirni rezultat od 25; dok odgovori "jedan" i "ni nalik meni" daju okvirni rezultat u iznosu pet).
 2. Standardizirani T-score rezultati dobiveni na temelju općih rezultata standardizacijskog uzorka odraslih i mladih osoba (vidi završni uzorak opisan pod "Uzorci"). Formula za pretvorbu standardnih T-score rezultata je: T rezultat = ((x-m)/ s)(S) + M, gdje je x = opći rezultat, m = prosjek uzorka, s = standardno odstupanje uzorka, S = standardno odstupanje t-rezultata od 10 i M = standardni prosječni t-rezultat od 50.
 3. Standardizirani rezultati znače da će se svi rezultati temeljiti na istoj referentnoj te da ih je, stoga, moguće suvislo uspoređivati i kontrastirati. Standardizirani T-score rezultati smještaju sve rezultate na ljestvicu na kojoj 50 predstavlja sredinu bodova, gdje gotovo svi rezultati upadaju između 20 i 80.
 4. U programu ocjenjivanja postoje pretvorbene tablice za T-score rezultat kod odraslih i mladih osoba za svaki čimbenik i podčimbenik, koji služi za pretvaranje općih rezultata u standardizirane T-score rezultate.
 1. Korištenjem T-score ljestvice, rezultati manji od 20 zaokruženi su na 20, dok su rezultati veći od 80 zaokruženi na 80, te je tako 20 najmanji mogući rezultat, a 80 je najveći. Pedeset predstavlja srednju vrijednost, a standardno odstupanje iznosi 10. Jedno standardno odstupanje je veće od 60, dok je drugo standardno odstupanje manje od 40.
 2. Izvješće postavlja granične vrijednosti za nizak, odnosno visok rezultat, na 45, odnosno 55 (½189; standardno odstupanje).
 3. Niski rezultati su 44 i manje, srednji su od 45 do 55, dok su visoki od 56 naviše.
 4. Prema ovim kategorijama, otprilike trećina rezultata spada u kategoriju niskih rezultata, trećina u srednje, i trećina u visoke.
 5. In a scaling update, we moved away from the words "low and high" and updated our scoring to reflect double "highs" to the right AND the left by denoting a +30 (left) to 0 (mid) to +30 (right), remaining congruent with the t-scale scoring range. This more accurately reflects the meaning of the scales in both directions.
 1. Istaknute osobineIzvještaj započinje s navođenjem istaknutih osobina temeljenih na šest čimbenika (dominantnost, ekstrovertiranost, suosjećajnost, savjesnost, pustolovnost i inovativnost). Izvješće počinje sa čimbenikom u kojem je osoba postigla najveći rezultat, tj., najveću udaljenost od 50. Dimenzija koju treba zabilježiti jest ona, koja u najvećoj mjeri utječe na ponašanje osobe, i ona može imati nisku vrijednost ako je osoba dobila rezultat 22, što je 28 manje od prosječnih 50.

 2. Jake strane i slabosti.

   Sljedeća rubrika se bavi tipičnim jakim stranama. One se generiraju iz 16 podčimbenika povezanih sa šest čimbenika osobnosti. Rubrika s tipičnim slabostima, koja također slijedi, isto je izvedena iz 16 podčimbenika. Formira se izjava o jakoj strani i odgovarajućim manama za svaki podčimbenik za koji je rezultat visok ili nizak. Nema izjava u rubrici o jakim stranama i slabostima ako je osoba postigla relativno prosječan rezultat za podčimbenik. Ako su kod klijenta mnogi čimbenici uravnoteženi, u izvješću će biti naveden manji broj jakih strana i slabosti.

 3. Karijerne implikacije.

    Rubrika za karijerne implikacije generira se iz šest glavnih čimbenika, a ne iz podčimbenika. Prikladni opisi karijernog područja određuju se prema niskom, srednjem ili visokom rezultatu za svaki čimbenik.

 4. Kritična životna pitanja.

   Rubrika s kritičnim životnim pitanjima obuhvaća dimenziju stresa, koja je osmišljena tako da pomogne ljudima shvatiti da stres često prati karijerne promjene. Paragrafi se određuju prema niskom, srednjem ili visokom rezultatu za čimbenik stresa. Rubrike za zaduženost i upravljanje financijama sastoje se od paragrafa temeljenih na niskom, srednjem i visokom rezultatu za ova dva novčana čimbenika.

 5. Sažetak.

   Sažetak je završni dio rubrike o osobnosti. Za svaki od šest čimbenika postoji točka koja označava niski, srednji ili visoki rezutat, kao i sažetak svake pojedine dimenzije. Grafikon pokazuje dimenzije i rezultate. Svrha sažetka jest pružiti pregled rubrike osobnosti.
 6. Personality Summary page. The summary page is a one-page recap of all the information gleaned from the Personality Section. It contains Factors, Subfactors, and Life Issues.

Valjanost konstrukcije: Da bismo pružili dokaze o valjanosti konstrukcije, instrument smo doveli u korelaciju s Hoganovom (1986.) osobnom inventurom te Costinom i McCraejevom (1985.) mjerom "velike petorke"; NEO-PI-ja.

 1. Ekstrovertiranost je snažno povezana s NEO-PI-jevom mjerom ekstrovertiranosti r= .82, p < .0001) i Hoganovim mjerama društvenosti r= .52, p >< .0001) i ambicije r= .52, p >< .0001). >
 2. Savjesnost je snažno povezana s NEO-PI-jevom mjerom savjesnosti r= .78, p < .0001) te blago povezana s Hoganovom mjerom razboritosti r= .44, p >< 0001). >
 3. Suosjećajnost je snažno povezana s NEO-PI-jevom ljubaznošću r= .57, p < .0001) i Hoganovom ljestvicom dopadljivosti r= .61, p >< .0001). >
 4. Pustolovnost je umjereno povezana s NEO-PI-jevom ekstovertiranošću r= .51, p < .0001) i Hoganovom ljestvicom ambicije (N = .55, p >< .0001). >
 5. Dominantnost je umjereno povezana s NEO-PI-jevom ektrovertiranošću r= .33, p < .0001) i savjesnošću r= .36, p < .0001). Nadalje, ljestvica je u umjerenoj povezanosti s Hoganovom ljestvicom ambicioznosti r= .54, p < .0001).
 6. Inovativnost je u umjerenoj korelaciji s NEO-PI-jevom otvorenošću r= .47, p < .0001) i Hoganovom ljestvicom intelektnosti r= .55, p >< .0001). >
 7. Korelacije čimbenika izvješća osobnosti za ljestvicu ekstrovertiranosti, savjesnosti, pustolovnosti, dominantnosti i inovativnosti, uz Marlowe-Crowneovu ljestvicu društvene poželjnosti, bile su zanemarive, s rasponom između r = .05 i r = .19. Suosjećajnost r= -.32, p < .0001) i stres r= .32, p >< .0001) su bili nešto viši, ali su i dalje bili prihvatljivi i niži od korelacija između NEO-PI-jevih ljestvica te Hoganove ljestvice i društvene poželjnosti. >
 8. Stres je snažno povezan s NEO-PI-jevim mjerama neurotičnosti r= .81, p

Empirijska valjanost: Daljnje dokaze o valjanosti pružili su odgovori klijenata na ankete za procjenu uključene u povratna izvješća.

 1. Točnost faktora osobnosti prema ocjeni samih klijenata varirala je između 92% i 96%, točnost za jake strane, 97%,slabosti, 83%, a sveukupna korisnost izvješća, 96%. Niža percipirana točnost slabosti dovela je do promjene tekstakako bi izjave bile manje konfliktne.
 2. Točnost faktora osobnosti prema ocjeni poznanika ili bračnog druga varirala je između 87% i 93%, točnost jakih strana, 94%, a točnost slabosti, 71%. I opet, načinjene su promjene kako bi izjave bile manje konfliktne.
 1. Cronbach Alpha za unutarnju dosljednost kretao se između .86 i .94 na ljestvici općeg čimbenika osobnosti, te između .76 i .92 na ljestvici podčimbenika osobnosti (n = 4463).
 2. Prosječna korelacija i varijacija u pouzdanosti testiranja i ponovnog testiranja:
  Vremenski okvir Opći čimbenici osobnosti Podčimbenici
  1 tjedan (n = 100) .91, .86 do .95
  3-6 tjedana (n = 166) .87, .85 do .90 .83, .65 do .90
  6 mjeseci (n = 75) .84, .81 do .86 .78, .60 do .87
  1 godina (n = 50) .82, .80 do .86 .61, .58 do .87

II. TEHNIČKI PODACI O Career Directovim  ® RUBRIKAMA ZA INTERESE, VJEŠTINE I PRIORITETE

Rubrike za interese, vještine i prioritete u izvješću služe za mjerenje interesa (aktivnosti, obrazovne teme, zanimanja),
    vještine/sposobnosti, životne vrijednosti i poslovni prioriteti.

 1. Uzorak (N = 3,859) koji se sastoji od raznolike populacije korišten je s ciljem revidiranja i pročišćavanja rubrike za interese, vještine i prioritete iz prvotnog inventurnog formata.
 2. Uzorak (N = 1,048) odraslih osoba bavio se rubrikama osobnosti, interesa, vještina i prioriteta, kao i Strongovom inventurom interesa, kako bi se utvrdila konstrukcijska valjanost na temelju Strongovih čimbenika za interese. Ovaj uzorak je odabran na temelju zadovoljstva i relativnog uspjeha na poslovnom području kojim se osoba bavi najmanje tri godine.
 3. Uzorak iz mlade populacije (N = 572) sastojao se od skupine mladih do 23 godine starosti, uglavnom brucoša s 26 fakulteta i sveučilišta iz svih regija države.
 4. Rubrike za interese, vještine i prioritete su dodatno pročišćene 1997. godine, na uzorku klijenata od 3841 odrasle i 2540 mlade osobe. Ponovno su korištene analize na razini stavke i dimenzije kako bi se eliminirale stavke koje su suvišne ili heterogene u odnosu na druge stavke unutar čimbenika. Uz to, veličina ovih uzoraka omogućila je istraživanje razlike u spolu i dobi u pogledu strukture čimbenika u rubrikama interesa, vještina i prioriteta. Kako bismo dobili identične čimbenike u svakoj grupi, obrisali smo stavke koje su bile nestabilne, ovisno o spolu ili dobi. Dodane su i u inventuru uvrštene nove stavke temeljene na racionalnom pristupu, s ciljem prikupljanja podataka i budućeg ponavljanja analiza nad sastavom čimbenika. Revidirana inventura tiskana je, te je napisan novi računalni program (ISVI4), koji je obuhvaćao: (1) ažuriranje izvješća i ugrađivanje proširenih povratnih informacija o izvješću, (2) format za Windowse 95 i ažuriranje baze podataka iz MSAccess2.0 na MSAccess97, te (3) prikupljanje novih podatkovnih stavki.
 5. Godine 1998. baze klijenata u ISVI4 (revizija iz 1997.) izabran je nasumični uzorak od 8870 Career Directovih klijenata. Kompleti uzoraka razdijeljeni su na odrasle i mlade osobe, te su izjednačeni što se tiče spola u svakoj dobnoj skupini. Stavke iz svake kategorije su dodatno analizirane na temelju tehnika analize čimbenika i stavki. Na temelju ovih analiza donesene su odluke da se veći broj skupina aktivnosti, zanimanja, općih interesa i vještina revidira i/ili preimenuje te da se promjene uvrste u sljedeću procjenu (ISVI5). U više čimbenika uvrštene su nove stavke koje su dodane 1997., čime se ojačao i pročistio njihov sastav.
 6. Godine 1999. uvedena je CD-ROM verzija Career Directa, koja je obuhvaćala promjene u čimbenicima uvedene u petoj verziji ISVI segmenta u procjeni (ISVI5), kao što je opisano gore u stavci 5. CD-ROM verzija je bitno promijenila format izvještaja, po prvi put kombinirajući rubrike osobnosti s interesima, vještinama i prioritetima u jednom izvještaju.
 1. Rubrika s aktivnostima sastoji se od 192 fraze, obrazovne teme sastoje se od 18 područja, dok se rubrika sa zanimanjima sastoji od 116 zanimanja. Ove rubrike se ocjenjuju na ljestvici od "nimalo mi se ne sviđa" do "vrlo mi se sviđa".
 2. Rubrika s vještinama sastoji se od 74 fraze, koje se ocjenjuju na ljestvici od "nema vještine" do "vrlo vješt". Radno okruženje (12 stavki), poslovna očekivanja (8 stavki) i životne vrijednosti (9 stavki) poredane su po prioritetu i rangu.
 1. Okvirni rezultati za svaki čimbenik (36 aktivnosti, 22 zanimanja, 18 tema, 14 vještina i 21 skupine općih interesa) predstavljaju zbroj numeričkih odgovora za svaku stavku unutar čimbenika. Npr., čimbenik od pet riječi sa svim peticama (vrlo nalik meni) donosi okvirni rezultat od 25, dok čimbenik sa svim jedinicama (ni nalik meni) daje okvirni rezultat od pet.
 2. Prosječni rezultat za svaki čimbenik dobiva se dijeljenjem okvirnog rezultata brojem stavki unutar čimbenika. Tako dobivamo prosjek odgovora na stavke, koji potom pretvaramo u ljestvicu od 20 do 80, gdje je 1 = 20, 3 = 50, a 5 = 80.
 3. Ljestvica od 20 do 80 osigurava da će se rezultati za sve čimbenike prikazati na istoj referentnoj ljestvici, kako bi ih se moglo uspoređivati i kontrastirati.
 1. Služimo se ljestvicom od 20 do 80, gdje je 20 najniži, a 80 najviši mogući rezultat. Rezultat od 50 indicira prosječnu ocjenu od 3 na čimbeniku.
 2. Granične vrijednosti u izvještaju iznose 44 bodova za niski rezultat, odnosno 56 za visoki.
 3. Nizak rezultat je manje od 44 bodova, srednji rezultat je između 45 i 55 bodova, dok je visok rezultat više od 56 bodova.
 1. Čimbenici općih interesa testirani su na valjanost konstrukcije na temelju Strongove profesionalne inventurne ljestvice. Jednostavne korelacije između odgovarajućih čimbenika pozitivno su povezane na značajnoj razini.
 2. Provedene su analize s ciljem procjenjivanja konstrukcijske valjanosti na temelju odgovora klijenata na ankete za procjenu, koje su prikupljene u izvješćima.
  1. Rubrike za interese, vještine i prioritete
   1. Točnost ocjenjivanja interesa – 90%.
   2. Točnost ocjenjivanja vještina – 87%.
   3. Korisnost rubrike za prioritete: radno okruženje – 91%, ishod posla – 89%, i životni prioriteti – 99%.

  (Napomena-- Većina ovih klijenata je kupila procjenu i primila je prvu verziju 616 od 676). Velika revizija je uvedena u 2/97 što je dovelo do mnogo manjeg odziva. Nakon povratnih informacija i dodatne analize podataka, uvedena je još jedna veća revizija u 8/1/97.

 3. Studije valjanosti konstrukcije::
  1. Izračunate su jednostavne korelacije između ljestvice profesionalnih čimbenika Career Directa i Strongove profesionalne inventurne ljestvice. Cijela tablica sastojala se od 240 Strongove ljestvice i 22 Career Directove profesionalne ljestvice. Podskupina na tablici s korelacijom (r) iznad .30 (manje ili više) između Strong-Hollandove (RIASEC) ljestvice i ljestvice Career Directa jesu (N = 1002, normativni uzorak zaposlenih odraslih osoba, 1995.):
   Profesionalne ljestvice Career Directa Strong – Realistično Strong – Istraživački Strong – Umjetnički Strong – Društveni Strong – Poduzetnički Strong – Konvencionalni
   Tehnički vješt 0.87 0.47        
   Profesionalan            
   Na otvorenom 0.66 0.37        
   Netehnički 0.48          
   Pustolovina 0.64 0.46        
   Moda      0.56      
   Usluge            0.45
   Znanost   0.51 0.79      
   Izvođači       0.65 0.38  
   Pisci/umjetnici   0.32 0.78 0.53    
   Menadžment       0.44 0.77 0.50
   Sigurnost 0.35          
   Pravo/politika   0.35   0.42 0.48  
   Savjetovanje/obrazovanje   0.36 0.36 0.75 0.35  
   Rad sa životinjama 0.34 0.35        
   Medicina   0.44   0.36    
   Financije   0.42       0.72
   Rad sa strancima/jezici   0.33 0.50 0.44 0.33  
   Vozači 0.48          
   Sportaši 0.31     0.36    

   Napomena 1: p < 0.001>

   Napomena 2: Sastav profesionalnih čimbenika malo se promijenio tijekom prilagodbi stavki od 1995. do 1999.

  2. Podaci iz normativnog uzorka zaposlenih odraslih osoba (N = 1002), 1995., unesen je veći broj regresijskih analiza s ciljem predviđanja Strongove individualne profesionalne ljestvice (105 ljestvica, muško i žensko) pomoću Career Directovih rezultata za opće interese (21), čimbenika osobnosti (suosjećajnost i ekstrovertiranost) i podčimbenika osobnosti (10) za preostala četiri čimbenika. Prilagođena R 2 statistika, koja predstavlja količinu opravdane varijacije od ukupno 1.00, u rangu između 0.52 (kiropraktičar) do 0.83 (računalni programer) za muškarce, te 0.54 (knjižničar) do 0.86 (veterinar) za žene. Od ukupnog broja, 59% od 105 ljestvica za muškarce dalo je prilagođene R 2 rezultate u iznosu 0.70 ili više, odnosno 71% od 105 ljestvica za žene iznosile su 0.70 ili više. To pokazuje da je kombinacija Career Directovih čimbenika za interese i osobnost objašnjava veći dio varijacije iz Strongove profesionalne ljestvice.
  3. Doktorska disertacija, korištenje karijernih profila s ciljem diferenciranja između zanimanja i predviđenog zadovoljstva zaposlenjem, 1998. Cheryl Toth, Ph.D., IBM Global Systems. Dr. Toth se služila podacima iz Career Directovog normativnog uzorka zaposlenih odraslih osoba s ciljem istraživanja uklapanja posla i osobe unutar profesionalnih skupina i diferencijalne profesionalne aktivnosti.

   Istraživanja su pokazala da obrasci osobnih karakteristika, profesionalnih interesa i vještina (sposobnosti) utječu na preferiranje određenih zanimanja u Hollandovoj profesionalnoj tipologiji. Deskriptivna diskriminantna analiza kombinirala je četiri domene – osobnost, interese, vještine i poslovne prioritete – u jednu analizu kako bi se testirao značaj objedinjena četiri aspekta u objašnjavanju nečijih preferencija prema raznim zanimanjima. Rezultati su indicirali da su profesionalni interesi, osobne karakteristike i vještine u značajnoj povezanosti između sklonosti ka profesiji i potrebe za uključenošću u proces procjene, koji će voditi kao odabiru profesije. Istraživanje predviđanja odabira profesije uz ovakve višestruke simultane pokazatelje nije ocjenjivanje prije ove studije.

   Na temelju podataka prikupljenih u isto vrijeme kad su prikupljeni normativni podaci Career Directa, korištena je višestruka regresijska analiza ne bi li se utvrdilo hoće li varijable, koje predstavljaju diferencijaciju između zanimanja, doprinijeti zadovoljstvu na radnom mjestu. Rezultati su pokazali da, premda poslovni prioriteti ne doprinose profesionalnoj diferencijaciji, ipak značajno doprinose zadovoljstvu na radnom mjestu.

   Ova opsežna studija podataka o zaposlenim odraslim osobama dovela je do zaključka da, kako bismo pomogli ljudima i povećali im izglede za donošenje zadovoljavajuće karijerne odluke te u prepoznavanju stabilnim karijernih putova, moramo obuhvatiti sve četiri domene: profesionalne interese, osobne karakeristike, vještine/sposobnosti i poslovne prioritete.

   Priprema se studija, koja će biti objavljenja u značajnom znanstvenom časopisu.

Unutarnja dosljednost

 1. Aktivnosti se sastoje od 36 grozdova aktivnosti, koje posjeduju unutarnju dosljednost (Cronbach Alpha) u rasponu od .78 do .93.
 2. Zanimanja se sastoje od profesionalnih grozdova, koji posjeduju unutarnju dosljednost (Cronbach Alpha) u rasponu od .76 do .90.
 3. Vještine se sastoje od 14 grozdova vještina, koje posjeduju unutarnju dosljednost (Cronbach Alpha) u rasponu od .70 do .90. Čimbenici aktivnosti, zanimanja i tema kombinirani su u 21 grozd općih interesa, koji posjeduju unutarnju dosljednost (Cronbach Alpha) u rasponu od .82 do .93.

Testiranje – Ponovno testiranje

 1. Jedan mjesec


  Srednji koeficijent korelacije općih interesa između prve i druge provedbe iznosio je .88, s kvocijentima u rasponu od .81 za internacionalno, do .93 za mehaničko. Ove vrijednosti indiciraju da su čimbenici općih interesa s vremenom ostali stabilni. Kvocijenti pouzdanosti komponenti koje čine čimbenike općih interesa (aktivnosti, zanimanja i teme) slični su. Kod 36 čimbenika aktivnosti kvocijent pouzdanosti varirao je između .83 (služba za korisnike) i .94 (sport), s prosjekom od .88. Kvocijenti pouzdanosti za 22 profesionalna čimbenika varirali su od .80 za jezike, do .91 za pustolovnost, sa srednjom korelacijom od .88. Osamnaest tematskih stavki imalo je prosjek .79, koji je varirao između .69 i .88. Prosjek korelacije za 14 čimbenika vještine iznosio je .88, s varijacijom od .84 za menadžment do .94 za glazbene vještine.

 2. Šest mjeseci

  Koeficìjent prosječne korelacije na ljestvici općih interesa između prve i druge provedbe iznosio je .87, s varijacijom između .79 za internacionalno i religijsko, i .93 za pustolovinu. Ove vrijednosti slične su onima iz prve studije s testiranjem i ponovnim testiranjem te indiciraju da čimbenici demonstiraju vrlo visok stupanj stabilnosti tijekom duljeg razdoblja. Prosječne korelacije za čimbenike aktivnosti, zanimanja i teme u šestomjesečnoj studiji s ponovljenim testiranjem slične su onima dobivenima u tijekom mnogo kraćem intervala testiranja. Prosjek korelacije za čimbenik aktivnosti iznosio je .83, a varirao je između .72 i .93. Profesionalni faktori su imali prosječnu korelaciju .85, s varijacijom od .74 do .95. Prosječna korelacija za 14 čimbenika vještina iznosila je .86, s varijacijom od .83 za interkulturalne vještine do .92 za mehaničke vještine.

 3. Jedna godina

  Koeficìjent prosječne korelacije na ljestvici općih interesa između prve i druge provedbe iznosio je .86, s varijacijom od .68 za religijski, do .92 za tehnološki, komputacijsko-financijski i sigurnosni čimbenik. Vrijednosti s slične onima iz dvije studije s testiranjem i ponovljenim testiranjem u kraćim intervalima, uz samo 1% umanjenja korelacijske osnove u drugih šest mjeseci. Središnje korelacije za čimbenike aktivnosti, zanimanja i teme u jednogodišnjoj studiji s ponovljenim testiranjem slične su onima dobivenima u studiji s mnogo kraćim intervalom ponovljenog testiranja. Prosjek korelacije za čimbenike aktivnosti iznosio je .82, s varijacijom od.60 do .91. Profesionalni faktori su dali prosječnu korelaciju od .82, s varijacijom od .74 do .96. Prosječna korelacija za 14 čimbenika vještina iznosila je .81, uz varijaciju od .71 za organizacijske vještine, do .87 za mehaničke vještine. Korelacije tijekom jedne godine ponovno potvrđuju vrlo visok stupanj stabilnosti tijekom duljeg razdoblja.

Crownov tim za istraživanje i razvijanje karijernih resursa

(ranije – Life Pathways)

BETTE NOBLE
Stariji specijalist za istraživanje i razvoj. M.S. industrijalne i organizacijske psihologije, B.S. iz matematike i psihologije i doktorski rad iz primijenjene psihologije i poslovnog menadžmenta. Dvadeset dvije godine iskustva u savjetovanju/menadžmentu i deset godina iskustva u psihometrijskim istraživanjima i razvoju materijala za karijerno testiranje.

GARNETT STOKES
Stariji specijalist za istraživanje i razvoj. M.S. iz industrijalne i organizacijske psihologije, B.S. iz matematike i psihologije te doktorski rad iz primijenjene psihologije i poslovnog menadžmenta. Dvadeset dvije godine iskustva u savjetovanju/menadžmentu i deset godina iskustva u psihometrijskom istraživanju i razvijanju materijala za karijerno testiranje.

DAVE FRAKES
 Bivši menadžer za resurse u Crownu. M.A. iz komunikacija, B.A. iz klasike. Dvadeset jedna godina iskustva u administraciji državnog osoblja, menadžmentu i obučavanju. Bivši karijerni savjetnik. Šest godina razvijanja mreže za karijerno savjetovanje i proizvoda za karijerno usmjeravanje. Fakultetski instruktor za komunikacije i tehnologiju.

BRIDGET BOYLE
Bivši suradnik u istraživanju. Doktorat iz industrijalne i organizacijske psihologije, B.S. iz psihologije te rad iz odabira i kadroviranja, psihometrije i metodologije istraživanja. Istraživački analitičar za nacionalni profesionalni arhivski sustav.

LEE ELLIS Former Director of Life Pathways. M.S. Counseling and Human Development, B.A. History. Seventeen years experience as a guidance counselor for college students and adults, co-author of three books on career planning, and author of book on team building. Nine years experience in psychometric research and development of career guidance testing materials.

JACK GIBBS
Bivši potpredsjednik "Life Pathwaysa". B.B.A. iz prodajnog inženjeringa. Iskustvo u reklamiranju i obavljanje dužnosti potpredsjednika i knjigovođe jedne velike tvrtke za kadroviranje. Bivši član odbora većeg broja nacionalnih neprofitnih organizacija. Četiri godine iskustva u razvoju CD-ROM izdanja sa sustavom karijernog usmjeravanja i novom anketom za mlade.

CHERYL TOTH
Bivši konzultant za razvijanje testova. Doktorat iz primijenjene psihologije, M.A. iz industrijalne i organizacijske psihologije, B.A. iz psihologije. Konzultant za radnu učinkovitost u jednoj velikoj međunarodnoj korporaciji.

ROBIN HENAGER M.B.A., Ph.D.; An award-winning researcher, serving as Assistant Dean, Honors Faculty Fellow, and Associate Professor of Economics and Finance at Whitworth University's School of Business. Past-President of the American Council on Consumer Interests (ACCI).