Үнэ төлбөр

 

Карьер Диарект нь танд амьдралынхаа эгзэгтэй цаг үеүдэд зөв чиглэлээ олоход тусална. Ингэснээр та өнгөрсөнд өдөр тутамд таны анхаарлыг сарниулж байсан зүйлсийг ойлгож, таны хувьд хамгийн чухал нь юу болохыг нээж чадна. Дуудлагаа олж мэдэн, хүсэл тэмүүллээ дагах цаг тань ирлээ!

 

Ерөнхий

25.00 USD

Дэлгэрэнгүй

80.00 USD

Зөвлөхтэй

Хэвшил

 • Онлайн үнэлгээ
 • Ойролцоогоор 12 хуудас дүгнэлт
 • Хувийн мөн чанарын 6 хүчин зүйл
 • Хувийн мөн чанарын дэд хүчин зүйлс
 • Эхний 4-т багтсан ажил мэргэжлийн сонирхлууд
 • Эхний 2-т багтсан чадварууд
 • Чадварын хувьд бага оноотой талбарууд
 • Ажлын орчны хувьд хамгийн чухал 2 зүйл 
 • Ажлын үр дүнгийн хувьд хамгийн чухал 2 зүйл
 • Ажил амьдралын хамгийн чухал 2 зүйл
 • Хураангуй хүснэгт
 • Карьер Диарект – Дараагийн алхмууд
 • Нэмэлт эх сурвалжууд
 • Хувьчилсан зөвлөгөө
 • Карьер Диаректын зөвлөх нь танд ONET болон ажил хэргийн төлөвлөгөөг (зааврыг) ашиглахад чиглүүлнэ.   
 • Эхлүүлэх
 • Онлайн үнэлгээ
 • Ойролцоогоор 33 хуудас дүгнэлт
 • Хувийн мөн чанарын 6 хүчин зүйл
 • Хувийн мөн чанарын 16 дэд хүчин зүйл
 • Эхний 8-д багтсан ажил мэргэжлийн сонирхлууд
 • Жагсаалтын эхний 4-т багтсан чадварууд
 • Чадварын хувьд бага оноотой талбарууд
 • Ажлын орчины 12 чухал зүйл
 • Ажлаасаа хүлээдэг 8 чухал зүйл
 • Ажилтай амьдралтай холбоотой 9 үнэт зүйл
 • Хураангуй хүснэгт
 • Карьер Диарект – Дараагийн алхмууд
 • Нэмэлт эх сурвалжууд
 • Хувьчилсан зөвлөгөө
 • Карьер Диаректын зөвлөх нь танд ONET болон ажил хэргийн төлөвлөгөөг (зааврыг) ашиглахад чиглүүлнэ.   
 • Эхлүүлэх

Бүрэн харьцуулалт

БүтээгдэхүүнЕрөнхийДэлгэрэнгүй Зөвлөхтэй
Үнэ25.00 USD80.00 USDХэвшил
ТодорхойлолтӨөрийн давтагдашгүй онцлогоо таньж мэдэхэд туслах хураангүй дүгнэлтӨөрийн давтагдашгүй онцлогоо бүхлээр нь харахад туслах дэлгэрэнгүй дүгнэлт.Таны өвөрмөц онцлогийг тодорхойлж, үнэлгээний үр нөлөөг нэмэгдүүлж, дараагийн алхмыг хийхэд туслах дүгнэлт ба хувьчилан зөвлөгөө өгөх уулзалт.
Онлайн үнэлгээ Багтсан Багтсан Багтсан
Дүгнэлтийн профайл

(Тухайн улсын хэлний онцлогоос шалтгаалж хуудасны тоо өөрчлөгдөж болно.)

12 хуудастай33 хуудастай33 хуудастай
Хувьчилсан зөвлөгөө Багтаагүй Багтаагүй Багтсан
Танилцуулга   
Оноо/хэмжээсийг ойлгох нь Багтсан Багтсан Багтсан
1-р хэсэг: Хувийн мөн чанар   
Хувийн мөн чанарын хүчин зүйлс666
Хувийн мөн чанарын дэд хүчин зүйлс Багтаагүй1616
Хувийн мөн чанарын онцгой зүйлс Багтаагүй Багтсан Багтсан
Давуу талууд Багтаагүй Багтсан Багтсан
Давуу бус талууд Багтаагүй Багтсан Багтсан
Амьдралын чухал асуудлууд Багтаагүй Багтсан Багтсан
Хувийн онцлогийн давуу талууддаа дүгнэлт хийгээд, давуу талаа хамгийн сайн ашиглах, сул талаа хамгийн бага ашиглах ямар ажил мэргэжлийг сонгож болох тухай ярилцаарай. Ингэснээр та ажлаасаа дарамт стресс биш харин баяр хөөрийг олж авч чадна.  Багтаагүй Багтаагүй Багтсан
2-р хэсэг: Ерөнхий сонирхол   
Боломжит ажил мэргэжил Багтсан Багтсан Багтсан
Сонирхол өндөртэй ажил мэргэжил488
Хийх дуртай зүйлс Багтаагүй3636
Сонирхдог ажил мэргэжил Багтаагүй2121
Сонирхож судалдаг сэдэв Багтаагүй1818
Ерөнхий таван чухал сонирхлын талбар Багтаагүй55
Хобби гэж харж байгаа сонирхлуудаа хасаад бусад сонирхолоо хувийн мөн чанар, онцлогуудтай холбон дүгнэлт хийснээр ямар ажил мэргэжил танд хамгийн сайн нийцэхийг олж мэдэж чадна.   Багтаагүй Багтаагүй Багтсан
3-р хэсэг: Авъяас чадвар & чадамж   
Ажил мэргэжлийн ур чадвар, чадамж Багтсан Багтсан Багтсан
Өндөр чадвартай талбарууд244
Өөрийн чадварыг дүгнэх Багтаагүй1414
Чадварын хувьд бага оноотой талбарууд Багтаагүй Багтсан Багтсан
Өөрийн чадвараа ойлгож тэдгээрийн ажил мэргэжлийн талбар сонгохтойгоо хослуулж, мөн өөрийн давуу, сул талдаа дахин дүгнэлт хийснээр чин сэтгэлээсээ хийхийг хүссэн ажил мэргэжлээ оновчтой сонгож чадна. Багтаагүй Багтаагүй Багтсан
4-р хэсэг: Үнэт зүйлс   
Ажлын орчин 21212
Ажлын үр дүн 288
Амьдралын үнэт зүйлс 299
Дүгнэлт Багтаагүй Багтсан Багтсан
Өөрт хамгийн сайн тохирох ажлыг мэдэхийн тулд амьдралын үнэт зүйлсээ эргэцүүлэн дүгнээд үүнд нийцэх ажлуудыг хар.  Багтаагүй Багтаагүй Багтсан
Хураангуй хүснэгт   
Хувийн мөн чанарын зургаан хүчин зүйл Багтаагүй Багтсан Багтсан
Хувийн мөн чанарын дэд хүчин зүйлс Багтаагүй Багтсан Багтсан
Хувийн мөн чанарын хураангуй Багтаагүй Багтсан Багтсан
Ерөнхий сонирхол  Багтаагүй Багтсан Багтсан
Ур чадвар ба чадамж Багтаагүй Багтсан Багтсан
Эхний 4-т эрэмбэлэгдсэн үнэт зүйлсийн нэгтгэл  Багтаагүй Багтсан Багтсан
Амьдралын чухал асуудлууд Багтаагүй Багтсан Багтсан
Хамгийн их сонирхож буй 8 ажил мэргэжил Багтаагүй Багтсан Багтсан
Амьдралын чухал үнэт зүйлс Багтаагүй Багтсан Багтсан
Чухал 4 талбарт үнэлгээ хийсний үндсэн дээр гарсан дүгнэлтийг сурах чиглэл, ажил мэргэжилтэй холбон хэрхэн уншихаа ойлгох Багтаагүй Багтаагүй Багтсан
Part 5: Next Steps   
Карьер Диарект – Дараагийн алхмууд Багтаагүй Багтсан Багтсан
Эхний 8-д багтсан ажил мэргэжлийн сонирхлууд : Ажлын дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах холбоосууд Багтаагүй Багтсан Багтсан
Карьер Диаректын зөвлөх нь танд ONET болон ажил хэргийн төлөвлөгөөг (зааврыг) ашиглахад чиглүүлнэ.    Багтаагүй Багтаагүй Багтсан
6-р хэсэг: Нөөц боломжууд   
Эх сурвалж Багтаагүй Багтсан Багтсан
Холбоосуудыг татах аидио файл Багтаагүй Багтсан Багтсан
Ажил хөдөлмөрийн Библийн үндэс Багтаагүй Багтаагүй Багтсан
 ЭхлүүлэхЭхлүүлэхЭхлүүлэх