Beleidsrichtlijnen

Wettelijk

Voorwaarden

Het Career Direct Netwerk dient om:
- Career Direct Consultants aan te trekken, op te leiden en in staat te stellen om principes met hun klanten te delen,
- om professionele beroepskeuze richtlijnen en principes toe te passen in hun praktijk,
- om klanten te helpen bij het analyseren van hun Career Direct Rapport ten einde hun roeping te mogen ontdekken en uit te leven en zo van betekenis te zijn.

Van tijd tot tijd ontvangt het Career Direct Netwerk verzoeken om informatie over iemand die gecertificeerd is als een Gekwalificeerde Career Direct Consultant. Als reactie op dergelijke verzoeken heeft Career Direct besloten dat de volgende informatie verstrekt wordt om haar missie en visie uit te dragen: beroepsopleiding en kwalificaties, zoals door de gecertificeerde consultant aan ons is verstrekt, de bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mail, en website link van de gecertificeerde consultant. Om jou deze gegevens te kunnen verstrekken, hebben we deze database gecreëerd, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen met betrekking tot het kiezen van een Career Direct Consultant.

Het verstrekken van informatie over een Gekwalificeerde Career Direct Consultant via deze database is uitsluitend informatief en mag in geen geval worden beschouwd als een aanbeveling van, een verwijzing naar, een erkenning van of een aanbod om producten of diensten te kopen van een Gekwalificeerde Career Direct Consultant, noch mag dit worden beschouwd als een aanbieding om ongeacht welke diensten te kopen, verhandelen of aan te schaffen.

Het handelsmerk, Career Direct ® is eigendom van Crown en kan uitsluitend wettig gebruikt worden door anderen dan Career Direct Consultants na uitdrukkelijke toestemming van Crown. Het bestempelen tot Career Direct ® Consultant houdt in dat deze persoon de opleiding succesvol heeft voltooid en voldoet aan alle eisen voor certificatie zoals vastgesteld door Career Direct. Aanvullend kan een Career Direct ® Consultant door de overheid gehouden worden aan het bezitten van andere licenties, kwalificaties of certificaten om zijn bedrijf te mogen voeren. Noch Career Direct, noch haar aangesloten leden, noch andere organisaties met wie Career Direct ® Consultants zijn verbonden, verklaren, garanderen of bevestigen dat de betreffende Career Direct ® Consultant in het bezit is van dergelijke licenties, kwalificaties of certificaten. Men moet op eigen gelegenheid de informatie hierover verkrijgen of vaststellen via de Career Direct ® Consultant of een andere betrouwbare bron.

Career Direct ® Netwerk steunt zwaar op de betrouwbare verstrekking van gegevens door haar leden met betrekking tot kwalificaties, certificaten en activiteiten en is niet gebonden aan het onafhankelijk vaststellen van de betrouwbaarheid van dergelijke kwalificaties of activiteiten. Hoewel de hier verstrekte informatie verkregen is van bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd, mag deze informatie om die reden op geen enkele manier worden gezien als vertegenwoordiging van, een garantie of andere zekerstelling van Career Direct ® Netwerk, door de leden van Crown, of door andere organisaties waarbij Career Direct® Netwerk leden mogelijk zijn aangesloten, met betrekking tot betrouwbaarheid, volledigheid of toepasselijkheid van de inhoud, kwalificaties, certificaten of activiteiten van enige persoon of situatie. 

Door het registeren van een account, erken je en ga je akkoord dat noch Crown of het Career Direct Netwerk, noch haar leden, noch andere organisaties waarmee Career Direct ® netwerk leden verbonden zijn, zullen accepteren of onderwerp zullen zijn van enige directe of daaruit volgende schade ontstaan van enig gebruik van deze informatie of haar inhoud. 

Copyright Verklaring

Alle rechten, met inbegrip van copyright, van de inhoud van de Career Direct ® web pagina's zijn eigendom van Crown of worden beheerd door Crown.

Je mag de inhoud van deze Career Direct ® web pagina's om welke reden dan ook niet kopiëren, uitzenden, downloaden, opslaan (in welk medium ook), versturen, tonen of in het openbaar presenteren zonder de schriftelijke toestemming van Crown.

Handelsmerk

Career Direct ® is een handelsmerk van Crown. Je mag het Career Direct ® logo op geen enkele manier kopiëren, verzenden, downloaden, opslaan (op welk medium ook), uitzenden, afdrukken of in het openbaar gebruiken.

Intellectueel Eigendom

Alle inhoud, werkvormen, resultaten en uitkomsten van Career Direct ® zijn eigendom van Crown.

Crown
8331 E.Walker Springs Lane, Suite 301
Knoxville, TN 37923

Je kunt ook contact opnemen met een van onze medewerkers van onze Klantenservice tussen 8:30 en 17:30 (New York tijdzone) via +1(800) 722-1976