Tiesiskie aspekti

Noteikumi un nosacījumi

Career Direct sistēma ir izveidota, lai piesaistītu konsultantus, palīdzētu ar informāciju un zināšanu apguvi, lai viņi savukārt varētu iepazīstināt klientus ar biblisku viedokli, izmantojot savā darbā profesionālus karjeras virzības principus, palīdzēt klientiem ar karjeras virzības testa pārskata analīzi un atklāt un realizēt dzīvē savu profesionālo aicinājumu, tādējādi dodot savu ieguldījumu Dieva valstības darbā. Laiku pa laikam Career Direct sistēma saņem pieprasījumu attiecībā uz informāciju par personu, kura ir sertificēta kā kvalificēts Career Direct konsultants. Reaģējot uz šādiem pieprasījumiem, mēs esam noteikuši, ka turpmāk uzskaitītās informācijas (izglītība un profesionālā kvalifikācija, par ko mums paziņojusi sertificēta persona; uzņēmuma nosaukums; adrese; telefona numurs; elektroniskā pasta adrese; un sertificētās personas tīmekļa vietnes adrese) nodrošināšana sekmēs Career Direct misiju un vīziju. Efektīvai informācijas izguvei mēs esam izveidojuši šo meklēšanas datu bāzi, lai palīdzētu jums izdarīt pareizu un pamatotu izvēli, izraugoties Career Direct konsultantu.

Kvalificētu Career Direct konsultantu saraksts šajā meklēšanas datu bāzē ir iekļauts vienīgi ar informatīvu mērķi, un tas nekādā gadījumā nav uzskatāms par apstiprinājumu, ieteikumu, rekomendāciju vai piedāvājumu iegādāties jebkādu produktu vai pakalpojumu no kvalificēta Career Direct konsultanta, nedz arī par piedāvājumu pārdot, mainīt vai pirkt jebkādu citu pakalpojumu.

Firmas zīme Career Direct ® ir Crown īpašums, un to likumīgi lietot var vienīgi Career Direct konsultanti, izņemot ar īpašu atļauju. Personas iecelšana amatā par Career Direct ® konsultantu norāda, ka šī persona ir izpildījusi sākotnējos sertificēšanas nosacījumus, ko noteikusi Career Direct, kā arī turpinās to darīt turpmāk. Turklāt, atbilstoši valsts vai federālajiem likumiem, Career Direct ® konsultantam var būt nepieciešams iegūt vēl citas licences, kvalifikācijas vai sertifikāciju, lai varētu veikt attiecīgo uzņēmējdarbību. Nedz Career Direct, nedz tās biedri, nedz citas organizācijas, ar kurām Career Direct ® konsultanti varētu būt saistīti, nepiešķir vai nenodrošina jebkādas pārstāvības tiesības, garantijas, ieķīlājumu vai citu galvojumu attiecībā uz to, vai konkrētam Career Direct ® konsultantam ir šādas licences, kvalifikācijas vai sertifikācija. Jums patstāvīgi jaiegūst un jāapstiprina šī informācija no konkrētā Career Direct ® konsultanta vai no citiem ticamiem avotiem.

Career Direct ® sistēma pilnībā paļaujas uz tās biedru demonstrētajām kvalifikācijām, sertifikāciju un darbībām un neuzskata par vajadzīgu šādu kvalifikāciju vai darbību neatkarīgu apstiprināšanu ar faktiem. Tādēļ, lai arī šajā materiālā iekļautais saturs un informācija iegūta no avotiem, kuri tiek uzskatīti par ticamiem, nevar uzskatīt, ka Crown vai citas organizācijas, ar kurām Career Direct sistēma var būt saistīta, piešķir vai nodrošina jebkādas pārstāvības tiesības, garantijas, ieķīlājumu vai citu galvojumu attiecībā uz ® jebkuras personas vai situācijas pareizību, nedalāmību, satura atbilstību, kvalifikācijām, sertifikāciju vai darbībām.

Reģistrējot savu kontu, jūs apliecināt un piekrītat, ka nedz Crown, nedz Career Direct tīkls/sistēma, nedz tās biedri, nedz citas organizācijas, ar kurām Career Direct ®sistēmas biedri var būt saistīti, neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas var rasties, izmantojot šo informāciju vai tajā ietverto saturu. 

Paziņojums par autortiesībām

Visas tiesības, ieskaitot autortiesības, kas iekļautas šo Career Direct ® tīmekļa vietņu saturā, pieder Crown vai atrodas tā pārvaldījumā.

Bez iepriekšējas rakstiskas Crown piekrišanas nav atļauts kopēt, translēt, lejupielādēt, uzglabāt (jebkura veida nesējā), pārraidīt, demonstrēt vai atskaņot publikai, koriģēt vai jebkādā veidā izmainīt šo Career Direct ® tīmekļa vietņu saturu neatkarīgi no jūsu nolūka.

Firmas zīmes

Career Direct ® firmas zīme ir Crown organizācijas īpašums. Nav atļauts kopēt, translēt, lejupielādēt, uzglabāt (jebkura veida nesējā), pārraidīt, demonstrēt vai atskaņot publikai, koriģēt vai jebkādā veidā izmainīt šo Career Direct ® logotipu.

Intelektuālais īpašums

Viss Career Direct ® saturs, process, rezultāti un risinājumi pieder Crown organizācijai.

Crown
8331 E.Walker Springs Lane, Suite 301
Knoxville, TN 37923

Jūs varat arī zvanīt mūsu klientu atbalsta dienestam laikā starp 8:30 un 17:30 (EST laika zonā) pa tālruni (800) 722-1976, lai runātu ar atbalsta dienesta darbinieku.